TH : EN
Header

แผนพัฒนากลยุทธ์

กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยPRIME

   ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในแผน 12 ปี ได้นั้น คณะวิทยาการจัดการได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic objectives) ที่สำคัญ 5 ประการ หรือเรียกย่อๆ ว่า PRIME อันประกอบด้วย

1) Program-Productivity-Proliferation ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากลตาม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ในแผน 12 ปี การจัดการศึกษาให้กับนิสิตถือเป็นแกนงาน (Core business) ที่สำคัญที่สุด ดังนั้นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่
 • หลักสูตรอยู่ในความต้องการของตลาดและการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัยและคุณภาพ สูงเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้เรียนให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อสร้างความภักดีให้เกิดกับผู้เรียน โดยหลักสูตรนั้นสร้างคุณค่าให้กับคณะ
 • การพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะต้องคำนึงถึงความต้องของผู้มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ ของประเทศในอนาคต โดยหลักสูตรใหม่ต้องสร้างคุณค่าให้กับคณะ
 • การจัดการศึกษาให้ความสำคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างความสุขในการเรียน เพื่อผลิตบัณฑิตเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านองค์ความรู้ คุณธรรม ภาษา เทคโนโลยี และวัฒนธรรมข้ามชาติ
 • การเข้าไปสู่ตลาดใหม่ในต่างประเทศอันจะเป็นการนำพาคณะไปสู่การเป็นคณะที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกับผู้เรียน โดยเน้นไปที่คุณภาพการเรียนการสอน การบริการและบรรยากาศการเรียนรู้
2) Research มุ่งเน้นการไปสู่คณะวิจัยในด้านบริหารธุรกิจ ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยผลงานวิจัย ด้านบริหารธุรกิจ ดังนี้
 • เพิ่มจำนวนผลงานวิจัยเผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับสากลและประเทศชาติโดย ส่วนรวม
 • ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะต่อภาคธุรกิจอันเป็นการช่วยเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของชาติ
 • วางรากฐานงานวิจัยให้เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของคณะในอนาคต
3) Integration to Society การบูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและผลงานวิจัย ดังนี้
 • เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและสร้างการเรียนรู้ให้กับนิสิต
 • การเผยแพร่ผลงานให้กับภาคธุรกิจและสังคมอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างทุนของตราคณะให้ เข้มแข็งและเป็นที่รับรู้แก่สาธารณชน
 • การบูรณาการผลงานทางวิชาการที่เน้นสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ทั้งในระดับชุมชน ภาคเอกชนและภาครัฐ
4) Management Model การเป็นตัวแบบทางการจัดการที่ดี ทั้งในด้านการจัดการทางการเงิน ธรรมาภิบาล ความคล่องตัวยืดหยุ่นและรวดเร็วในการดำเนินงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรของคณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและเป็นต้นแบบการปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ดังนี้
 • ผลตอบแทนทางการเงินเพียงพอต่อการสร้างความเติบโตให้กับคณะในระยะยาวเพื่อนำไปใช้ในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อื่นของคณะโดยการลงทุนของคณะให้ คำนึงถึงความเสี่ยงทางการเงินเป็นสำคัญ
 • เพิ่มอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อให้การใช้สินทรัพย์ที่คณะมีอยู่เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในด้านรายได้และผลตอบแทนจากความรู้ทักษะ และความสามารถของบุคลากร
 • แสวงหาโอกาสใหม่อันเกิดจากความสามารถของคณะเพื่อสร้างผลตอบแทนและการเติบโต อย่างต่อเนื่อง
 • การเติบโตทางธุรกิจของคณะต้องอยู่บนพื้นฐานจากผลตอบแทนทางการเงินและความสามารถ ในการพัฒนาขององค์การโดยหลักสูตรใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องมุ่งตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
 • กระตุ้นความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์โดยให้อิสระในการทำงานเพื่อให้ปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ
 • การใช้ทรัพยากรของคณะ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรและนิสิตเป็นสำคัญ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทัศนคติ แรงจูงใจและความผูกพันต่อคณะ ตลอดจนคูณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี
 • ส่งสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นไปอย่างมี จริยธรรม
 • ให้ความเคารพต่อข้อผูกพันที่มีต่อสังคมด้วยการเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ ทางปัญญาและทางสังคมให้กับชุมชนและประเทศชาติ
5) Excellency of IDKU การนำอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันได้แก่สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์และสามัคคีเพื่อหล่อหลอมให้เป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จนบุคลากรของคณะใช้เป็นวิถีทางในการ ประพฤติปฏิบัติในการดำเนินงาน