Thumbnail Image 1

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรภาคภาษาไทย (ภาคปกติ ภาคพิเศษ)
& หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

TCAS 2 โควตารับตรง (Quota)

รับสมัคร ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566

สมัคร,ดูรายละเอียด

Thumbnail Image 1

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท (ภาคปกติ, ภาคพิเศษ) และปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

รับสมัคร ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21เม.ย. 2566

สมัคร,ดูรายละเอียด