เชิญชวน..นิสิตทุกท่าน ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร่วมประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการบริการ และใช้ประกอบการประกันคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร)


เชิญชวน..นิสิตทุกท่าน ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาร่วมประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการบริการ และใช้ประกอบการประกันคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร)

ตั้งแต่ 11 มีนาคม - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ช่องทางที่สามารถเข้าประเมินได้ คือ

ทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย / วิทยาเขต หรือ

เว็บไซต์ระบบประเมินการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ของแต่ละวิทยาเขต หรือ

เว็บไซต์ของระบบประเมินฯ URL: https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V3/

"นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าประเมินนับเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการด้านการคิดและการเรียนรู้"

กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02- 942-8200 ต่อ 644709