ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

 • March,2023 - สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ บริษัท Maersk Line (Thailand) Ltd. จัดกิจกรรม Maersk x Faculty of Management Sciences ให้ความรู้แก่นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • March,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมประชุมรือ กับบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ในความร่วมมือการพิจารณาให้ทุนการศึกษาและรับเข้าปฏิบัติงาน
 • March,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการ "การเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ" (Intercultural Communication)
 • March,2023 - ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมประกวด MS Brand Ambassador 2023 เพื่อค้นหาตัวแทน 10 คน เป็นทูตประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
 • March,2023 - สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา นำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ไปร่วมจัดกิจกรรมทำกระปุกออมสินและสมุดรายรับรายจ่าย กับน้องๆ โรงเรียนวัดมโนรม อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ใน โครงการ “ออมเงิน ออมฝัน ปั้นอนาคต”
 • March,2023 - สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอ “โครงการบูรณาการความรู้ระหว่างห้องเรียนกับภาคธุรกิจ”
 • March,2023 - สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา นำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าไปติดตามผลการออมเงินและสมุดรายรับรายจ่ายและมอบของรางวัลให้แก่ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดมโนรม อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ใน โครงการ “ออมเงิน ออมฝัน ปั้นอนาคต” ระยะที่ 2
 • March,2023 - DSV Air & Sea บริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรจากประเทศเดนมาร์ก ร่วมมือกับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการ DSV Campus Talk ให้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • March,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นายดำรงค์ สุขเกิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขนุการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในโอกาสได้รับดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 • March,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัด กิจกรรมจิตอาสา MS เพื่อชุมชนและสังคม ณ. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (ยอดราษฎร์บำรุง) ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • March,2023 - ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา ของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566
 • February,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เพื่อรำลึกถึง สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันครบรอบการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์
 • February,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมประชุมหารือกับโรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน
 • February,2023 - คณะวิทยาการจัดการ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือชุมชนของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์
 • February,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ คณะครูและคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
 • February,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม อาจารย์ประจำสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ
 • February,2023 - ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม โครงการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ” “Intercultural Communication”
 • February,2023 - สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา นำคณะวิทยาการจัดการไปร่วมทาสีปรับปรุงห้องน้ำและเครื่องเล่น ให้แก่โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ อ.พนัสนิคม ในโครงการ GIVE FOR FUN ปันสุขให้น้อง
 • February,2023 - ความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Soft skill ที่จำเป็นต่อการได้งาน: อีเมล์ บุคลิกภาพ การสื่อสารในที่ทำงาน" ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
 • January,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วรรณวิภา หงส์นภาดล อาจารย์ประจำสำนักสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน "สาขาภาษาอังกฤษ"
 • January,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565
 • January,2023 - ศูนย์บูรณาการทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อบรมหลักสูตร การวางแผนการจัดนำเที่ยวสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • January,2023 - สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ บริษัท คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล จำกัด (Kuehne + Nagel Ltd.) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • January,2023 - บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ในรายวิชาการตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับนิสิตสาขาการตลาด
 • December,2022 - คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • December,2022 - คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 • December,2022 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี ๒๕๖๕
 • December,2022 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับคณะ จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการแนะนำหลักสูตร การศึกษาต่อภายในประเทศไทยให้กับมหาวิทยาลัย
 • November,2022 - คณะวิทยาการจัดการ โดยศูนย์บริการการศึกษา จัดโครงการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • November,2022 - คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Chistopher Gan คณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้โครงการ New Zealand Prime Minister Scholarship for Asia
 • November,2022 - ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • November,2022 - KUMS (Open House) เปิดบ้านการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา