ประชาสัมพันธ์ "ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ"


นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุน ดำเนินการดังนี้
1.อ่านรายละเอียดทุนการศึกษา จากประกาศคณะกรรมการบริหารทุน “ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ”
2.ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดด้วยลายมือบรรจง แนบหลักฐานให้ครบถ้วนตามประกาศฯ และติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงนามในหนังสือรับรอง
3.ส่งเอกสาร ตามข้อ 2. ได้ที่ E-mail : edu.request@ms.src.ku.ac.th ศูนย์บริการการศึกษา หรือส่งได้ด้วยตัวเองที่ห้องศูนย์บริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร 27 คณะวิทยาการจัดการ) ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เท่านั้น เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษาจะรวบรวมใบสมัคร เสนอพิจารณาคัดเลือกลำดับถัดไป

  • รายละเอียดทุน-และแบบฟอร์มสมัครทุน
  •