TH : EN
Header

การสมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี

ภาคปกติ

   รับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วย ระบบใหม่ Thai University Central Admission System (TCAS)

ภาคพิเศษ

   รับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วย ระบบใหม่ Thai University Central Admission System (TCAS)

   โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เรียนจันทร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-19.30 (ขึ้นอยู่กับตารางเรียน) รับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน

ดูรายละเอียด
ภาคพิเศษ แตกต่างจาก ภาคปกติ อย่างไร

   1.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงกว่าภาคปกติ

   2.ช่วงของเวลาเรียน นิสิตภาคปกติจะเริ่มเรียนในเวลา 09.00-16.00 วันจันทร์-เสาร์ และนิสิตภาคพิเศษจะเริ่มเรียนในเวลา 13.00-16.00 วันจันทร์-อาทิตย์

*** หมายเหตุทั้งนี้เวลาเรียน และตารางเรียน ของนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และการลงทะเบียนของนิสิตแต่ละบุคคล