"Hospitalitality" คุณรู้จักดีแค่ไหน


......โดยส่วนใหญ่แล้ว หลายๆคนเมื่อได้เจอคำนี้ก็มักจะนึกถึง โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ภัตตาคาร
ซึ่งความหมายที่ถือเป็นสากลนั้น หมายถึง " การบริการต้อนรับ การสร้างความสุขให้กับแขก ผู้มาเยือน
ด้วยความเอื้อเฟื้อ และมีคุณธรรม".......


ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบริการต้อนรับ(The Outlook for Hospitality)

การรวมตัวกันของของธุรกิจ

บริษัทต่างๆที่อยู่ในธุรกิจประเภทนี้จะมีการรวมตัวกัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็กให้บริการจำกัด
หรือจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ให้บริการครบวงจร
สำหรับธุรกิจโรงแรม ที่พัก จะมีการแบ่งระดับราคาโดยใช้ระดับการบริการเป็นตัวกำหนด


Budget
economy
midscale
upscale
upperscale

สำหรับธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มนั้นการบริการจะเป็นในรูปแบบของการเสนอบริการ
ให้กับแขก และส่งมอบตามเวลา ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวได้มีการเติบโตขึ้นมาก
แนวโน้มความสนใจด้านสุขภาพมีมากขึ้น ธุรกิจประเภทนี้จึงได้หันมาตอบสนองลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น

แนวโน้มการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น(Accelerating Competition)

เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่เป็นตัวทำให้การทำธุรกิจเป็นลักษณะการมุ่งที่ตลาดกลุ่มย่อยมากขึ้น
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างเต็มที่
สำหรับธุรกิจร้านอาหารก็จะเน้นที่การเปิดสาขามากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงการบริการ
ให้ลูกค้าเกิดความสะดวกและประทับใจสูงสุด โดยมุ่งเน้นการักษาลูกค้าเป็นหลัก
ซึ่งทางด้านธุรกิจประเภทโรงแรมและที่พักนั้นก็จะเป็นลักษณะเช่นเดียวกัน เมื่อการแข่งขัน
มีสูงขึ้น ผู้ประกอบการจะเน้นสร้างความประทับใจสูงสุด และเน้นที่การควบคุมการปริหาร
เพื่อสร้างความอยู่รอด

การสร้างการบริการที่แตกต่าง(Service is The Difference)


จากสถานการณ์ที่การแข่งขันกันสูงเช่นนี้ ส่งผลให้ธุรกิจต่างพากันหันมามุ่งเน้นที่การปฏิบัติงาน
โดยที่ด้านราคาก็ต้องอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับคู่แข่ง ซึ่งสิ่งที่ธุรกิจต่างๆหันมาสร้างความแตกต่างก็คือ ด้านบริการ โดยส่วนใหญ่คือการมุ่งเน้นที่คุณภาพการบริการของพนักงานทุกคนของบริษัท
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จะมาตัดสินความอยู่รอดของธุรกิจในปัจจุบัน

การตระหนักในคุณค่า(Value Consciousness)

เนื่องจากปัจจุบันคนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความรู้และมีการเลือกสรรรมากขึ้น
โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับคุณค่ามากขึ้น การบริการต้องมีคุณภาพและราคาในระดับที่ลูกค้า
สามารถยอมรับได้ จึงจะตัดสินใจใช้บริการจากธุรกิจเหล่านั้น

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี(Technology)

เนื่องจากแรงผลักดันจากการพัฒนาทางอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เทคโนโลยีได้ถูกคิดค้น
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ สำหรับธุรกิจการบริการต้อนรับก็เช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้
การปฏิบัติงานต่างๆ มีความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจุดนี้ก็เป็นส่วนที่จะทำให้
ธุรกิจที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความได้เปรียบ โดยเฉพาะความก้าวหน้าของระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

อำนาจการตัดสินใจ(Empowerment)

เป็นผลโดยตรงที่เกิดจากการลดจำนวนของผู้บริหาร และจำนวนพนักงาน ซึ่งส่งผลให้อำนาจ
ความรับผิดชอบมากขึ้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่พนักงานจะต้องมีอำนาจการตัดสินใจแก้ปัญหา
ที่เกิดกับลูกค้าได้ทันที ซึ่งสิ่งที่พนักงานในปัจจุบันจะต้องได้รับการพัฒนาก็คือมนส่วนของ
ความสามารถในการสื่อสาร และความรูความสามรถ นั่นคือพนักงานที่จะมาทำธุรกิจด้านนี้
จะต้องมีความรู้ความสามรถ ได้รับการฝึกอบรมโดยเฉพาะและมีประสบการณ์ในการทำงาน
เพราะนั้นแสดงว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความตระหนักเรื่องสวัสดิการ(Concern With Security)

คนโดยส่วนใหญ่ตระหนักอยู่ 2 กรณีด้วยกันคือ
อย่างแรก คือสวัสดิการโดยส่วนรวม และอย่างที่สอง คือสวัสดิการส่วนบุคคล
ซึ่งในปัจจุบันในธุรกิจโรงแรมได้รับการเอาใจใส่กันมากขึ้นในเรื่องของความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว หรือแขกที่มาพักบางคนยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้น เพื่อแลกกับความปลอดภัย
ของตนเองและครอบครัว และทางโรงแรมบางแห่งก็มีการใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัย
ที่ทันสมัยเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของแขกที่จะมาเข้าพัก

ความตระหนักเรื่องสุขอนามัย(Concern With Sanitation)

จากเหตุการณ์ที่ร้านอาหารให้บริการอาหารแล้วทำให้ลูกค้าได้รับอันตรายจากอาหาร
ที่ทานเข้าไป ซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีชื่อแห่งหนึ่ง ทำให้กระแสในเรื่องความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัยของผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
โดยการประกอบการต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเสียก่อน

กระแสโลกาภิวัฒน์(Globalization)

อาจจะฟังดูไม่ใช่สิ่งที่ใหม่อะไรแล้ว เพราะปัจจุบันและต่อไปในอนาคตโลกของธุรกิจ
จะเป็นการค้าเสรี จะเห็นได้จากธุรกิจร้านอาหาร โรงแรมที่มีลักษณะเป็นเฟรนไชส์
นั้นมีให้เห็นเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการต่างๆสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการประกอบธุรกิจ
ในต่างประเทศได้มากขึ้น เนื่องจากนโยบายทางการค้าของแต่ละประเทศ มีลักษณะที่เป็น
แบบเสรีกันมากขึ้น

และแน่นอนว่า ธุรกิจการบริการต้อนรับ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง จะสามารถที่จะเติบโต
ไปในทิศทางใด และอนาคตจะเป็นเช่นไร คงเป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องติดตาม
ดูกันต่อไป
.