ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.จิตต์โสภิณ มีระเกตุ
Name :
Dr.Jitsopin Meerakate
 
รหัส : S1006    e-mail : jitsopin.m@ku.th
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
Position :
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 
เบอร์โทร :    ห้องทำงาน : 10443
 
วุฒิการศึกษา :
    ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
 
    ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 
    ปริญญาเอก วท.ด. (เกษตรเขตร้อน)
 
 
 
 
 
 
| ตั้งหัวข้อคำถามใหม่ |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัน ตารางว่างในภาคเรียน
Sun
M
Tu
W
Th
F
Sat
 

| Home |

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199  หมู่  6  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20230
หรือ  ตู้ปณ.  25  ปณจ. อ่าวอุดม  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20230