ผู้บริหาร
 

 
 

อ.เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
Toemsak Sukhvibul
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Position : Dean

 

ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
Warunee Tuntiwongwanich
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร

     
 
 

ผศ.ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์
Dr.Pimphun Sujarinpong
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 

ดร.ศุภาภาส คำโตนด
Dr.Supapas Kumtanode
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

     
 
 

ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
Dr.Jutamard Thaweepaiboonwong
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.ดร.อรรธิกา พังงา
Dr.Auntiga Phung-nga
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชุนสัมพันธ์

     
 
 

ดร.ภูวาเดช โหราเรือง
Dr.Bhuvadhej Horarueong
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

 

ดร.กิติยา ทัศนะบรรจง
Dr.Kitiya Thassanabanjong
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ

     
 
 

ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
Somboon Saraphat
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย

 

ดร.สิทธิเดช บำรุงทรัพย์
Dr.Sitthidej Bamrungsap
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

     
 
 

อ.สิตาภา บัวเกษ
Sitapa Buakase
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 

ดร.พงศ์ภัค บานชื่น
Dr.Pongpak Banchuen
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

     
 
 

นางสาวเฉลียว ภากะสัย
Chaleo Pakasri
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา

 

นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว
Siriwan Khlongkhlaeo
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำนวยการ

     
 
 

ผศ.ดร.อัควรรณ์ แสงวิภาค
Dr.Akkawan Sangwipak
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาภาควิชาการจัดการธุรกิจ

 

ดร.ชุติมา โล่งจิตร
Dr.Chootima Longjit
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ

     
 
 

ผศ.ปิยะดา โล
Piyada Low
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ผศ.ดร.ฐิติมา ไชยะกุล
Dr.Thitima Chaiyakul
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาการเงินและการบัญชี

     
 
 

นางสาวกมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์
Kamonrat Bandidthatsananon
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ


   ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 
 

รศ.อำนาจ ธีระวนิช
Assoc.Prof.Amnaj Theeravanich
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ผศ.จำเนียร บุญมา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ

     
 
 

อ.ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ

     
 
 

อ.กุสุมา ตันจำรัส
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ


   อาจารย์
 

 
 

ดร.จุมพฏ บริราช
Dr. Jumpoth Boriraj
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

ผศ.ดร.จิตต์โสภิณ มีระเกตุ
Dr.Jitsopin Meerakate
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Position : Assistant Professor

     
 
 

อ.รัชรินทร์ กุลชาติ
Rutcharin Kullachart
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

อ.อำพล วิจิตขจี
Amphon Wichitkhachee
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
Position : Lecturer

     
 
 

ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
Dr.Nipa Niruttikul
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Position : Assistant Professor

 

ผศ.ดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
Dr.Patsara Pongsukvajchakul
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Position : Assistant Professor

     
 
 

อ.ทัชชกร สัมมะสุต
Touchakorn Sammasut
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

ผศ.ดร.พรพรหม พรหมเพศ
Pornprom Prompes
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Position : Assistant Professor

     
 
 

ผศ.ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน
Dr.Suntharee Lhaopadchan
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Position : Assistant Professor

 

ผศ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
Prapaipit Sawadrum
ตำแหน่ง : ผุ้ช่วยศาสตราจารย์
Position : Assistant Professor

     
 
 

ผศ.นิตยา โหราเรือง
Nittaya Horarueong
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Position : Assistant Professor

 

ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์
Patchanit Naovapun
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Position : Assistant Professor

     
 
 

อ.วรรณวิภา หงส์นภาดล
Wanvipha Hongnaphadol
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

ดร.ศิรินุช อินละคร
Dr.Sirinuch Inlakorn
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     
 
 

อ.มุขสุดา พูลสวัสดิ์
Muksuda Poolsawat
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

Ms. Mary Grace C.Ulatan
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     
 
 

อ.พีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์
Peeraya Pongporasuwan
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

อ.พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์
Prommin Wongrat
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     
 
 

ดร.วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ
Waraporn Tungjitjarurn
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

อ.ปิยะดา อุกะโชค
Piyada Ukachoke
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     
 
 

อ.รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ
Ruksakul Cheewakoset
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
Position : Lecturer

 

ผศ.ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์
Thittarat Pimpaporn
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
Position : Lecturer

     
 
 

อ.ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
Tanutpats Dhiratanuttdilok
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

อ.ธิติศักดิ์ เดือดสันเทียะ
Thitisak Duadsuntia
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อปริยญาเอก)
Position : Lecturer

     
 
 

อ.อภิญญา ถิระโชติกุล
Apinya Thirachotikul
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

ผศ.ธิญาดา พิชญาศุภกุล
Tiyadah Pichayasupakoon
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
Position : Lecturer

     
 
 

ดร.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์
Dr.Siriwan Chaisurayakarn
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

อ.พรทิวา วิจิตรโกเมน
Porntiwa Wijitgomen
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     
 
 

ดร.จารุเจต ตั้งสุข
Dr.Jarujes Thanksooks
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

อ.ศรัณย์ ดั่นสถิตย์
SARUN DUNSATHIT
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     
 
 

อ.ณรงค์พงศ์ เพิ่มผล
Narongpong Permphon
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

อ.นพเก้า เรืองสมบัติ
Noppakoaw Raungsombut
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     
 
 

อ.นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม
Nuanluk Sangperm
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

อ.ยุวดี ศิริยทรัพย์
Yuvadee Siriyasub
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     
 
 

อ.ศิรวัตร ไทยแท้
Sirawat Thaithae
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
Position : Lecturer

 

อ.ปฐมวัฒน์ สุระประจิต
Prathomwat Suraprajit
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     
 
 

อ.ชลธิชา รุ่งศรี
Chonticha Roongsri
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

อ.กุสุมา พิริยาพรรณ
Kusuma Piriyapun
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     
 
 

อ.พชร สุขสุเมฆ
Pachara Suksumek
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
Jedsada Wongsansukcharoen
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     
 
 

อ.พัทธนันท์ ปลอดภัย
Phatdhanant Plodpai
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

อ. สุธิตา วรเลิศ
Suthita Woralert
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     
 
 

อ.วาสนา ผสมญาติ
Wasana Phasomyard
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

อ.มนัสรา เรียนสุเมธธราดล
Manassara Riensumettharadol
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     
 
 

อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ
Nuthawut Sabsombat
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

อ.พันโทหญิงณิชาภา แพรกน้อย
Nichapa Phraknoi
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
Position : Lecturer

     
 
 

อ.เพ็ญพิมล เสรีวัฒน์
Phenphimol Seriwatana
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

อ.สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
Sitthikarn Benjasupattananun
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     
 
 

อ.สุทราสินี ฟักทอง
Sutasinee Fuktong
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

อ.ปาริชาติ เฉียบแหลม
ตำแหน่ง : อาจารย์

     
 
 

อ.กฤตยาพร เจริญผล
ตำแหน่ง : อาจารย์

 

อ.พิชญดา ดอนสมจิตร
ตำแหน่ง : อาจารย์

     
 
 

อ.ระวีมาศ วัฒนศักดิ์
Raweemas Wattanasak
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

 

อ.พรเลิศ ชูโจ้
Pohnlerd Chujoh
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     
 
 

อ.วิภารัตน์ สุราลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์

 

อ.จีรนันท์ นาคสมทรง
ตำแหน่ง : อาจารย์

     
 
 

อ.สุดารัตน์ สุขเลิศ
ตำแหน่ง : อาจารย์

 

อาจารย์อภิญญา พงษ์ปรีชา
Apinya Pongpreecha
ตำแหน่ง : อาจารย์
Position : Lecturer

     

   เจ้าหน้าที่
 

 
 

นางณัฐธนัญ พจน์กระจ่าง
Natthanan Photkrachang
ตำแหน่ง : บุคลากร
Position : Human Resource Office

 

นางสาวบงกช ชัยเชาวรินทร์
Bongkoch Chaichaowarin
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

     
 
 

นายชรินทร์ ภูเขียว
Charin Pukhaiw
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
Position : Driver

 

นายณรงค์ บางหลวง
Narong Bangluang
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Position : Audio-Visual Technical Offcier

     
 
 

นางทัศนีย์ ชมพิมาย
Thasanee Chompimay
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Position : Finance and Accounting Analyst

 

นางสาวธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
Theeranut Benjamapinyo
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Position : Plan and Policy Analyst

     
 
 

นางฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ
Thitirat Chookripinij
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Position : Finance and Accounting Analyst

 

นางสาวฐิตา ตาปนานนท์
Thita Tapananont
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
Position : Supply Analyst

     
 
 

นายอภิชาติ มะณี
Apichart Manee
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

 

นางสาวจุฑาทิพย์ อรัญคีรี
Judhatip Aranyakeeree
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Position : Finance and Accounting Analyst

     
 
 

นายสุทธิศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข
Suttisak Punbumrungsook
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

 

นางชนิดาภา จันทร์ชูกลิ่น
Chanidapa Janchooklin
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Position : Finance and Accounting Analyst

     
 
 

นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
Pattanan Pokheaiw
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

 

นายสุวัชช น้อยวิไล
Suwath Niywilay
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
Position : Driver

     
 
 

นางสาวรังสิยา อินอรชร
Rangsiya Inorrachon
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

 

นางสาวมรกต รื่นเจริญ
Morakot Ruencharoen
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

     
 
 

นางสาวศรันย์กร ใจแกล้ว
Sarankorn Jaikiaew
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

 

นายวันเฉลิม พรมแจ้ง
Wanchaleam Promjang
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
Position : Technician

     
 
 

นางสาววิภานันท์ สิงห์นันท์
Wiphanan Singnan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

 

นางบุญาภา ศรีนาค
Boonyapa Srinark
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

     
 
 

นางสาวนฤมล บุญมูล
์Narumon Boonmoon
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Position : Finance and Accounting Analyst

 

นางสาวรดา อ่ำประเสริฐ
Radha Umprasert
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

     
 
 

นายดำรงค์ สุขเกิด
Damrong Sukkerd
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นางสาวมิตตรี เลขะพันธุ์
Mittree Lekapan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Position : General Administration Officer

     
 
 

นายชลรัฐ สาระจรัส
Chonrat Sarajarus
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Position : Plan and Policy Analyst

 

นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
Weeraporn Janejadkarn
ตำแหน่ง : บุคลากร
Position : Human Resources officer

     
 
 

นายภานุพงศ์ คำรื่น
Panupong Khamruen
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Position : Computer Technical officer

 

นายศุภมิตร อนันทวัน
Supamit Anuntawan
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
Position : Computer Technician

     
 
 

นางสาวสุภาพร หงษ์เวียงจันทร์
Supaporn Hongweangchan
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
Position : Supply Analyst

 

นางมยุรา อนุศาสนนันท์
Mayara Anusasananan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Position : General Administration Officer

     
 
 

นายพิษณุ เดชาวุฒิ
Phisanu Dechawut
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
Position : Driver

 

นางสาวรัตติยาภรณ์ บรุณพันธ์
Miss.Rattiyaporn Baroonphan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

     
 

| Home |

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199  หมู่  6  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20230