ผู้บริหาร
 

 
 

รศ.อำนาจ ธีระวนิช
Assoc.Prof.Amnaj Theeravanich
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Position : Dean

 

ดร.ชุติมา โล่งจิตร
Dr.Chootima Longjit
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ

     
 
 

ผศ.ปิยะดา โล
Asst. Prof. Piyada Low
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ผศ.ดร.ฐิติมา ไชยะกุล
Asst. Prof. Dr. Thitima Chaiyakul
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาการเงินและการบัญชี

     
 
 

ผศ.ดร.อัควรรณ์ แสงวิภาค
Asst. Prof. Dr. Akkawan Sangwipak
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ และรักษาการหัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจ

 

ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
Asst. Prof. Dr. Jutamard Thaweepaiboonwong
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

     
 
 

ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
Asst. Prof. Warunee Tuntiwongwanich
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

ผศ.ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์
Asst. Prof. Dr. Pimphun Sujarinpong
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

     
 
 

ดร.ศุภาภาส คำโตนด
Dr.Supapas Kumtanode
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกิจการพิเศษ

 

ดร.พงศ์ภัค บานชื่น
Dr.Pongpak Banchuen
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและกายภาพ

     
 
 

ดร.จุมพฏ บริราช
Dr. Jumpoth Boriraj
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

อ.สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
Sitthikarn Benjasupattananun
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

     
 
 

นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว
Siriwan Khlongkhlaeo
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ


   ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 
 

ผศ.จำเนียร บุญมา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

อ.ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ

     
 
 

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

อ.กุสุมา ตันจำรัส
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ

     

   อาจารย์
 

 
 

อ.เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
Toemsak Sukhvibul
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ

 

ผศ.ดร.พรพรหม พรหมเพศ
Asst. Prof. Dr. Pornprom Prompes
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ

     
 
 

อ.รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ
Ruksakul Cheewakoset
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

 

อ.พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์
Prommin Wongrat
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ

     
 
 

อ.เพ็ญพิมล เสรีวัฒน์
Phenphimol Seriwatana
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ

 

ผศ.รัชรินทร์ กุลชาติ
Asst. Prof. Rutcharin Kullachart
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ

     
 
 

ผศ.พรทิวา วิจิตรโกเมน
Asst. Prof. Porntiwa Wijitgomen
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ

 

อ.พันโทหญิงณิชาภา แพรกน้อย
Nichapa Phraknoi
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

     
 
 

อ.นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม
Nuanluk Sangperm
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ

 

อ.ยุวดี ศิริยทรัพย์
Yuvadee Siriyasub
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ

     
 
 

อ.พชร สุขสุเมฆ
Pachara Suksumek
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ

 

ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ
Jedsada Wongsansukcharoen
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการ

     
 
 

ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
Asst. Prof. Dr. Nipa Niruttikul
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการตลาด

 

อ.ทัชชกร สัมมะสุต
Touchakorn Sammasut
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการตลาด

     
 
 

อ.พัทธนันท์ เศรษฐนันทโภคิน
Phatdhanant Setthanandhaphokin
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการตลาด

 

อ.งามสิริ วิฑูรย์พันธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการตลาด

     
 
 

ผศ.ดร.กิติยา ทัศนะบรรจง
Asst. Prof. Dr. Kitiya Thassanabanjong
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

อ.ณรงค์พงศ์ เพิ่มผล
Narongpong Permphon
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

     
 
 

อ.ระวีมาศ วัฒนศักดิ์
Raweemas Wattanasak
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

อ.สุดารัตน์ สุขเลิศ
Sudarat Sukloet
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

     
 
 

ผศ.ดร.จิตต์โสภิณ มีระเกตุ
Dr.Jitsopin Meerakate
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

 

อ.มุขสุดา พูลสวัสดิ์
Muksuda Poolsawat
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

     
 
 

ผศ.ดร.อรรธิกา พังงา
Asst. Prof. Dr. Auntiga Phung-nga
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

 

ดร.จารุเจต ตั้งสุข
Dr.Jarujes Thanksooks
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

     
 
 

ผศ.ดร.ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์
Asst. Prof. Dr. Thittarat Pimpaporn
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

 

อ.ชลธิชา รุ่งศรี
Chonticha Roongsri
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ลาเพิ่มพูนความรู้)

     
 
 

อ.สุทราสินี ฟักทอง
Sutasinee Fuktong
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

 

อ.วิภารัตน์ สุราลัย
Wiparat Suralai
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

     
 
 

ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์
Asst. Prof. Patchanit Naovapun
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจาย์ประจำ : สาขาการบัญชีบริหาร

 

ผศ.นิตยา โหราเรือง
Asst. Prof. Nittaya Horarueong
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจารย์ประจำ : สาขาการบัญชีบริหาร

     
 
 

ผศ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
Asst. Prof. Prapaipit Sawadrum
ตำแหน่ง : ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจาย์ประจำ : สาขาการบัญชีบริหาร

 

ผศ.พีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์
Asst. Prof. Peeraya Pongporasuwan
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจารย์ประจำ : สาขาการบัญชีบริหาร

     
 
 

ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด
Asst. Prof. Dr. Somboon Saraphat
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจาย์ประจำ : สาขาการบัญชีบริหาร

 

ผศ.ธิญาดา พิชญาศุภกุล
Asst. Prof. Tiyadah Pichayasupakoon
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

     
 
 

อ.จีรนันท์ นาคสมทรง
Cheeranun Naksomsong
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : สาขาการบัญชีบริหาร

 

อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ
Nuthawut Sabsombat
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาการบัญชีบริหาร

     
 
 

ผศ.ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
Asst. Prof. Tanutpats Dhiratanuttdilok
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

ดร.วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ
Waraporn Tungjitjarurn
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาการจัดการโลจิสติกส์

     
 
 

ดร.ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์
Dr.Siriwan Chaisurayakarn
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

อ.ศรัณย์ ดั่นสถิตย์
SARUN DUNSATHIT
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

     
 
 

อ.กุสุมา พิริยาพรรณ
Kusuma Piriyapun
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

อ.พิชญดา ดอนสมจิตร
Phichayada Donsomjitr
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาการจัดการโลจิสติกส์

     
 
 

อ. สุธิตา วรเลิศ
Suthita Woralert
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

อ.อภิญญา พงษ์ปรีชา
Apinya Pongpreecha
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

     
 
 

ผศ.ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน
Asst. Prof. Dr. Suntharee Lhaopadchan
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

 

ผศ.ดร.ศิรินุช อินละคร
Asst. Prof. Dr. Sirinuch Inlakorn
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

     
 
 

ดร.สิตาภา บัวเกษ
Dr.Sitapa Buakase
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

 

ดร.สิทธิเดช บำรุงทรัพย์
Dr.Sitthidej Bamrungsap
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

     
 
 

อ.นพเก้า เรืองสมบัติ
Noppakoaw Raungsombut
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

 

อ.วรรณวิภา หงส์นภาดล
Wanvipha Hongnaphadol
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมสาตร์

     
 
 

ผศ.ดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
Asst. Prof. Dr. Patsara Pongsukvajchakul
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจาย์ประจำ : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมสาตร์

 

อ.อำพล วิจิตขจี
Amphon Wichitkhachee
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมสาตร์ (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

     
 
 

Ms. Mary Grace C.Ulatan
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมสาตร์

 

อ.ปิยะดา อุกะโชค
Piyada Ukachoke
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมสาตร์

     
 
 

อ.ธิติศักดิ์ เดือดสันเทียะ
Thitisak Duadsuntia
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมสาตร์ (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

 

อ.ศิรวัตร ไทยแท้
Sirawat Thaithae
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมสาตร์ (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

     
 
 

ผศ.ปฐมวัฒน์ สุระประจิต
Prathomwat Suraprajit
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
อาจาย์ประจำ : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมสาตร์

 

อ.มนัสรา เรียนสุเมธธราดล
Manassara Riensumettharadol
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมสาตร์

     
 
 

อ.ปาริชาติ เฉียบแหลม
Parichat Chiablaem
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมสาตร์

 

อ.กฤตยาพร เจริญผล
Krittayaporn Charoenphol
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจารย์ประจำ : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมสาตร์

     
 
 

อ.พรเลิศ ชูโจ้
Pohnlerd Chujoh
ตำแหน่ง : อาจารย์ (Lecturer)
อาจาย์ประจำ : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมสาตร์


   เจ้าหน้าที่
 

 
 

นางสาวเฉลียว ภากะสัย
Chaleo Pakasri
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

 

นางสาวกมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์
Kamonrat Bandidthatsananon
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

     
 
 

นางณัฐธนัญ พจน์กระจ่าง
Natthanan Photkrachang
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
Position : Human Resource Office

 

นางสาวบงกช ชัยเชาวรินทร์
Bongkoch Chaichaowarin
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

     
 
 

นายชรินทร์ ภูเขียว
Charin Pukhaiw
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
Position : Driver

 

นายณรงค์ บางหลวง
Narong Bangluang
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Position : Audio-Visual Technical Offcier

     
 
 

นางทัศนีย์ ชมพิมาย
Thasanee Chompimay
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Position : Finance and Accounting Analyst

 

นางสาวธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
Theeranut Benjamapinyo
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Position : Plan and Policy Analyst

     
 
 

นางฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ
Thitirat Chookripinij
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Position : Finance and Accounting Analyst

 

นางสาวฐิตา ตาปนานนท์
Thita Tapananont
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
Position : Supply Analyst

     
 
 

นายอภิชาติ มะณี
Apichart Manee
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

 

นางสาวจุฑาทิพย์ อรัญคีรี
Jutatip Arunkere
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Position : Finance and Accounting Analyst

     
 
 

นายสุทธิศักดิ์ ปั้นบำรุงสุข
Suttisak Punbumrungsook
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

 

นางสาวพัทธนันท์ โพธิ์เขียว
Pattanan Pokheaiw
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

     
 
 

นายสุวัชช น้อยวิไล
Suwath Niywilay
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
Position : Driver

 

นางสาวรังสิยา อินอรชร
Rangsiya Inorrachon
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

     
 
 

นางสาวมรกต รื่นเจริญ
Morakot Ruencharoen
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

 

นางสาวศรันย์กร ใจแกล้ว
Sarankorn Jaikiaew
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

     
 
 

นายวันเฉลิม พรมแจ้ง
Wanchalearm Promjang
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
Position : technician

 

นางสาววิภานันท์ สิงห์นันท์
Wiphanan Singnan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

     
 
 

นางบุญาภา ศรีนาค
Boonyapa Srinark
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

 

นางสาวนฤมล บุญมูล
Narumon Boonmoon
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Position : Finance and Accounting Analyst

     
 
 

นางสาวรดา อ่ำประเสริฐ
Radha Umprasert
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

 

นายดำรงค์ สุขเกิด
Damrong Sukkerd
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Position : Computer Technical officer

     
 
 

นางสาวมิตตรี เลขะพันธุ์
Mittree Lekapan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Position : General Administration Officer

 

นางสาววีราภรณ์ เจนจัดการ
Weeraporn Janejadkarn
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
Position : Human Resources officer

     
 
 

นายภานุพงศ์ คำรื่น
Panupong Khamruen
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Position : Computer Technical officer

 

ว่าที่ร้อยตรีศุภมิตร อนันทวัน
Acting.Sud.Lt Supamit Anuntawan
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
Position : Computer Technician

     
 
 

นางสาวสุภาพร หงษ์เวียงจันทร์
Supaporn Hongweangchan
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
Position : Supply Analyst

 

นางมยุรา อนุศาสนนันท์
Mayura Anusasananan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Position : General Administration Officer

     
 
 

นายพิษณุ เดชาวุฒิ
Phisanu Dechawut
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
Position : Driver

 

นางสาวรัตติยาภรณ์ บรุณพันธ์
Miss.Rattiyaporn Baroonphan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

     
 
 

นางสาววรภิณญ์ ยิ้มสอาด
Worapin Yimsaard
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Position : Educator

 

นายวรยศ พรหมจรรย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Position : Audio-Visual Technical Officer

     
 
 

ชมภู เจริญศิลป์
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

 

นางสาวศิริลักษณ์ เหลือจ้อย
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
Position : Supply Analyst

     
 
 

นายภูวินทร์ ซอฐานานุศักดิ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

| Home |

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199  หมู่  6  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20230