ประกาศทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560  ตามที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา มีนโนบายสนับสนุนช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ณ อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรมนิสิต งานบริการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต รายละเอียดเอกสารคุณสมบัติ เงื่อนไขการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ดังเอกสารแนบ

   
  • ประกาศรายละเอียดการรับสมัครทุน

  •