AP OPEN HOUSE 2018 ROAD SHOW โครงการนักศึกษาฝึกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด By. บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


      บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มียอดผลประกอบการและผลกำไรเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการบ้านกลางกรุง, บ้านกลางเมือง, The City, The Address, The Centro, Rhythm, Life, และ ฯลฯ
      บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้นิสิต - นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบเจาะลึกกับโครงการ AP OPEN HOUSE 2018 ระยะเวลา 2 เดือน (มิ.ย. – ก.ค. 2561) เมื่อสิ้นสุดยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ Mitsubishi Estate Corporation (MEC) ซึ่งเป็นบริษัทต้นแบบของการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาตรฐานระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น

โดยจะเข้ามาแนะนำโครงการที่คณะวิทยาการจัดการ
ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. สถานที่ ห้อง 10207 ตึก 10 ชั้น 2