คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนิสิตส่งต่อความสุขและรอยยิ้ม ร่วมกัน ด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "เลี้ยงอาหารคนพิการ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ "