ขอให้ บุคลากรและนิสิต คณะวิทยาการจัดการ ยืนยันข้อมูลบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ ให้ตรงกับข้อมูลบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี


   จากที่งานคอมพิวเตอร์คณะวิทยาการจัดการ ได้ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ส่วนกลางอื่นๆ อาทิห้องเรียนในส่วนของ คณะวิทยาการจัดการ ที่จะเปลี่ยนระบบใหม่ในอนาคต จำเป็นต้องล็อคอินเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก่อนทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และระบุตัวตนผู้ใช้งานได้ถูกต้อง ทางคณะวิทยาการจัดการมีความประสงค์ให้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
   ในการนี้ จึงใคร่ขอให้บุคลากรและนิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินการยืนยันข้อมูลบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ ให้ตรงกับข้อมูลบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ด้วยตนเอง โดยผ่าน “ระบบจัดการผู้ใช้คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ” ตามที่อยู่เว็บไซต์นี้ https://addc.ms.src.ku.ac.th เพื่อความพร้อมในการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในครั้งต่อไป


   ทั้งนี้ผู้จัดทำได้แนบเอกสารคู่มือขั้นตอนการยืนยันข้อมูลบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มาผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นแนวทางในการดำเนินการดังกล่าว

  • คู่มือขั้นตอนการยืนยันข้อมูลบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
  •  

    วีดิโอ แนะนำ การเข้าระบบ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ