ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชม.กิจกรรมไม่ครบ สำหรับนิสิตที่จะจบการศึกษา ประจำภาคปลาย ปี 2559


ประกาศ สำหรับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ 
ที่คาดว่าจะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

และชั่วโมงกิจกรรมยังไม่ครบตามโครงสร้างฯ ดังรายชื่อที่ได้แนบมานี้
(รายชื่อจากระบบทรานสคริป ณ วันที่ 5 พ.ค.60)

***ให้นิสิตดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกประเภทกิจกรรมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559***

โดยนิสิตสามารถเข้าตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรมด้วยตัวเองได้จากระบบทรานสคริปกิจกรรม ดังลิ้งค์ที่ได้แนบมาด้วยนี้

http://nisit.kasetsart.org/WebFormMainFrame_Main.aspx?campus=3

nisit.kasetsart.org
วันที่จัด: ชื่อโครงการ: รหัสโครงการ: วิทยาเขต: สังกัด: หน่วยงาน


หมายเหตุ : นิสิตจะต้องดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรม และมีชั่วโมงกิจกรรมขึ้นในระบบทรานสคริปครบตามโครงสร้างฯ ให้แล้วเสร็จก่อนการประกาศรายชื่อนิสิตจบ ประจำภาคปลาย ปี 2559 นี้เท่านั้น!