การให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตซึ่งประสบภัยพิบัติ "น้ำท่วม" ทางภาคใต้
ตามที่เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย และส่งผลเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อตัวนิสิตและครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตซึ่งประสบภัยพิบัติ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือ ดังรายละเอียดที่ได้แนบมาด้วยนี้ โดยนิสิตคณะวิทยาการจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

1.นิสิตสามารถดาวน์โหลด "แบบคำร้องขอความช่วยเหลือกรณีนิสิตประสบภัยน้ำท่วม" พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

 • แบบคำร้องขอความช่วยเหลือกรณีนิสิตประสบภัยน้ำท่วม
 • หลักการช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2560
 • 2.แนบหลักฐานให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

  3.นำแบบคำร้องฯพร้อมหลักฐานแนบให้ครบถ้วนส่งเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้ความเห็น

  4.เมื่อดำเนินการตามข้อ 1-3 ครบถ้วนแล้วข้างต้นให้นำเอกสารมายื่นที่ห้องคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 ตึก 10

  ***ส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560***

   


  กิจกรรมนิสิตคณะวิทยาการจัดการ