ประชาสัมพันธ์ พิจารณากิจกรรมนิสิตดีเด่น


ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตราระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553 เพื่อเสริมสร้างให้นิสิต ได้มีค่านิยมต่อการประกอบความดียิ่ง ๆ ขึ้นไปและได้คัดนิสิตที่มีคุณสมบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว นิสิตจะได้รับการพิจารณาประกาศเกียรติคุณ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือได้รับรางวัลอื่นตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
****คณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตศรีราชา จึงขอให้ท่านเสนอชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต พ.ศ. 2553 "ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ผลงานภาคต้น มิ.ย.59 – พ.ย.59****

****สำหรับนิสิตที่ได้รับพิจารณาโปรดบันทึกข้อมูลรายละเอียดของนิสิต ตามแบบเสนอรายชื่อนิสิตดีเด่น (ตามแนบ) พร้อมแนบหลักฐานประกอบ คณะกรรมการฯ จะพิจารณารายชื่อนิสิตที่ผ่านความเห็นชอบจากคณบดีมาแล้วเท่านั้น โดยส่งเอกสารพร้อมหลักฐานแนบ ได้ที่นางสาวมรกต รื่นเจริญ ห้องคณะฯ ตึก 10 ชั้น 1 ภายในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น เพื่อรวบรวมเสนอคณบดี และส่งให้ฝ่ายกิจการนิสิตต่อไป เพื่อคณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตศรีราชา จักได้ทำการพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอมหาวิทยาลัยฯ ประกาศต่อไป****