คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ในโครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคปกติ)