ประกาศผลคะแนน โครงการประเมินศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2559 Oxford Online Placement Test สำหรับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ รหัส 56 ทุกคนโครงการประเมินศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2559 Oxford Online Placement Test สำหรับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ รหัส 56 ทุกคน

 • ประกาศผลคะแนนทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ Oxford นิสิตรหัส 56
 •       - เข้าทดสอบ Oxford Online Placement Test ได้ระดับคะแนน A2 ขึ้นไป (21-40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน) หากได้ผลคะแนนไม่ผ่านจะต้องสอบซ่อม

                  * TOEIC = 400 คะแนนขึ้นไป

                  * TOEFL Paper = 433 คะแนนขึ้นไป

                  * TOEFL CBT (Computer-Based Test) = 120 คะแนนขึ้นไป

                  * TOEFL IBT (Internet-Based Test) = 40 คะแนนขึ้นไป

                  * IELTS = 3.5 คะแนนขึ้นไป