ประกาศผลสอบ และรายชื่อนิสิตที่ขาดสอบ โครงการเสริมสร้างความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์สู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2559 การทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ IC3 GS5 สำหรับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ รหัส 56 ทุกคน • ประกาศผลคะแนนสอบ IC3
 • คลิ๊กดูรายชื่อผู้ที่ขาดสอบ

 • สำหรับนิสิต รหัส 56 ที่ขาดสอบ โครงการเสริมสร้างความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์สู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2559 การทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ IC3 GS5 (The Internet and Computing Core (IC3) Certificate GS5)

  ให้นิสิตที่ขาดสอบมาเข้าสอบในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. ห้อง 10201

  ***หากนิสิตไม่มาเข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าว นิสิตจะไม่ได้รับการเซนต์อนุมัติเอกสารขอจบการศึกษา

   


  วัตถุประสงค์ในการเข้าทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สำหรับนิสิตรหัส 56 มีดังนี้

  2.1เพื่อวัดระดับความสามารถทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 และให้ทางคณะฯทราบถึงผลคะแนนการวัดระดับความรู้ความสามารถทักษะด้านคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ก่อนจบการศึกษา และไปประกอบอาชีพ

  2.2เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงระดับความสามารถทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของตนเอง ก่อนจบการศึกษา และออกไปประกอบอาชีพ

  เกณฑ์การเข้าทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สำหรับนิสิตรหัส 56 (ปี 4) มีดังนี้

        -การทดสอบ IC 3 จะทดสอบในโมดูล Key Applications จะเป็นการฝึกปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต

  เกณฑ์คะแนน          Key Applications   เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 700 คะแนน    

  **หมายเหตุ :

  1.ในวันสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบ,เตรียมบัตรนิสิตมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าสอบฯ พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกประการ
  2.ผู้เข้าสอบห้ามเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 10 นาที นับจากเวลาสอบ (กรณีมาสายหรือช้ากว่าเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาติให้เข้าสอบ)

   


  กิจกรรมนิสิตคณะวิทยาการจัดการ