ประกาศรายชื่อนิสิตคณะวิทยาการจัดการ รหัส 57 ที่ขาดการทดสอบคอมพิวเตอร์ IC3 ประจำปีการศึกษา 2560 ใน โครงการเสริมสร้างความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์สู้ตลาดแรงงาน


ประกาศขอให้นิสิตคณะวิทยาการจัดการ รหัส 57 ที่ขาดทดสอบคอมพิวเตอร์ ตามปฏิทินที่ทางคณะฯ จัดให้มีการทดสอบ ให้ดำเนินการติดต่อทำคำร้องทั่วไปผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมแสดงหลักฐานสาเหตุที่ไม่สามารถมาสอบได้ตามวันและเวลาที่คณะฯ กำหนดไว้ มายื่นที่งานจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคาร 10 ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

โดยสามรถตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ขาดสอบ ได้ที่นี้

หากนิสิตไม่ปฎิบัติตามประกาศคณะฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้แล้วนั้น


วัตถุประสงค์ในการเข้าทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สำหรับนิสิตรหัส 57 มีดังนี้

2.1เพื่อวัดระดับความสามารถทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 และให้ทางคณะฯทราบถึงผลคะแนนการวัดระดับความรู้ความสามารถทักษะด้านคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ก่อนจบการศึกษา และไปประกอบอาชีพ 2.2เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงระดับความสามารถทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของตนเอง ก่อนจบการศึกษา และออกไปประกอบอาชีพ

 


กิจกรรมนิสิตคณะวิทยาการจัดการ