ประกาศ/คำสั่ง


          

   ด้านการบริหาร

   คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ
  1. คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ 2924 / 2559 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
  2. คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ 66 / 2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
  3. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาการจัดการ
  4. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
  5. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ

   ผู้ประสานงานหลักสูตรและกลุ่มวิชา
  1. ผู้ประสานงานหลักสูตรและกลุ่มวิชา
  2. ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาอังกฤษ

   คำสั่งแต่งตั้ง คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ
  1. ประกาศ กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนและการจ่ายเงินสมนาคุณ ภาคปกติ