ประกาศ/คำสั่ง


          

   ด้านการบริหาร

   คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ
  1. คำสั่งแต่งตั้งรักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการ(คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1342/2561)
  2. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาการจัดการ(คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 529/2559)
  3. คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1525/2561)
  4. คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 46/2561)
  5. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ(คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 322/2559)
  6. ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ

   ผู้ประสานงานหลักสูตรและกลุ่มวิชา
  1. ผู้ประสานงานหลักสูตรและกลุ่มวิชา
  2. ผู้ประสานงานหลักสูตรและกลุ่มวิชา (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานหลักสูตรวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 51/2561)
  3. ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาอังกฤษ

   อื่น ๆ
  1. ประกาศ กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนและการจ่ายเงินสมนาคุณ ภาคปกติ