ประกาศ/คำสั่ง


          

   ด้านการศึกษา

  1. ประกาศการเทียบผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี เพื่อขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  2. ประกาศการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. ประกาศกำหนดอัตรค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ(English Preparation)
  4. ประกาศหลักเกณฑ์การเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. ประะกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  6. ระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  7. เอกสารรับรอง หลักสูตรบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี)
  8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 2559
  9. ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี 2559
  10. แนวทางการแก้ไขคะแนนโดยใช้ KU 7
  11. แนวปฏิบัติการขออนุญาติสอบชดเชยของนิสิต
  12. แต่งตั้งคณะกรรมสอบสวนฯ กรณีนิสิตส่อทุจริตฯ
  13. เกณฑ์การพิจารณาการขอลงทะเบียนเรียนเกิน
  14. เกณฑ์การพิจารณาการย้ายสาขาวิชา
  15. เกณฑ์การพิจารณาการย้ายเข้าคณะวิทยาการจัดการ
  16. เทียบรายวิชา ของหลักสูตร สาขาบัญชีบริหาร
  17. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (อัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา)