ประกาศ/คำสั่ง


          

   ด้านการศึกษา

  1. - ประกาศการเทียบผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี เพื่อขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  2. - ประกาศการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. - ประกาศกำหนดอัตรค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ(English Preparation)
  4. - ประกาศหลักเกณฑ์การเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. - เอกสารรับรอง หลักสูตรบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี)
  6. - ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
  7. - แนวทางการแก้ไขคะแนนโดยใช้ KU 7
  8. - แนวปฏิบัติการขออนุญาติสอบชดเชยของนิสิต
  9. - แต่งตั้งคณะกรรมสอบสวนฯ กรณีนิสิตส่อทุจริตฯ
  10. - เกณฑ์การพิจารณาการขอลงทะเบียนเรียนเกิน
  11. - เกณฑ์การพิจารณาการย้ายสาขาวิชา
  12. - เกณฑ์การพิจารณาการย้ายเข้าคณะวิทยาการจัดการ
  13. - เทียบรายวิชา ของหลักสูตร สาขาบัญชีบริหาร
  14. - ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (อัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา)