ประกาศ/คำสั่ง


          

   ด้านการศึกษา

  1. ประกาศการเทียบผลคะเนียนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี เพื่อขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  2. ประกาศการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. ประกาศกำหนดอัตรค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ(English Preparation)
  4. ประกาศหลักเกณฑ์การเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. เอกสารรับรอง หลักสูตรบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี)
  6. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
  7. แนวทางการแก้ไขคะแนนโดยใช้ KU 7
  8. แนวปฏิบัติการขออนุญาติสอบชดเชยของนิสิต
  9. แต่งตั้งคณะกรรมสอบสวนฯ กรณีนิสิตส่อทุจริตฯ
  10. เกณฑ์การพิจารณาการขอลงทะเบียนเรียนเกิน
  11. เกณฑ์การพิจารณาการย้ายสาขาวิชา
  12. เกณฑ์การพิจารณาการย้ายเข้าคณะวิทยาการจัดการ
  13. เทียบรายวิชา ของหลักสูตร สาขาบัญชีบริหาร
  14. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (อัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา)