หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


     
          
ตำแหน่ง / หน่วยงาน ชื่อ หมายเลขตรง หมายเลขภายใน
   คณะวิทยาการจัดการ
   คณะวิทยาการจัดการ Tel/Fax 0-3835-2380-2
2850-2899
   โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ    โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ชั้น1) 0-3835-2381 -
   โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ    โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ (ชั้น4) 0-3835-2842 -
   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 0-3835-2829
2850
 
         
 
   สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4
   สำนักงานคณบดี
ชั้น 4
Tel/Fax 0-3835-2380
2850-2860
    0-3835-2821-22  
   เลขานุการคณะ    นางศิริวรรณ คล่องแคล่ว 0-3835-2821 2859
   งานบริหารและธุรการ      
     นางสาวอรสา เอี่ยมรัศมีโชติ   2852
   พนักงานขับรถยนต์    นายชรินทร์ ภูเขียว   2852
   งานบุคคล    นางสาวนลินี พยัคฆันตร์   2854
   งานนโยบายและแผน    นางสาวธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ   2855
   งานพัสดุ    นางสาวฐิตา ตาปนานนท์ 0-3835-2822 2853
   งานการเงินและบัญชี    นางทัศนีย์ ชมพิมาย   2857
     นางฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ   2858
   การเงินและบัญชี (โครงการฯ)     2856
 
         
 
   ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 4
   ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ   Tel/Fax 0-3835-2382
2863-2865
   หัวหน้าส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ    นางสาวกมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์ 0-3835-2823 2863
   งานวิจัยและระบบสารสนเทศ       2865
   งานบริการวิชาการและฝึกอบรม       2864
 
         
 
ส่วนงานจัดการศีกษา คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1
   ส่วนงานจัดการศึกษา
ชั้น 1
Tel/Fax 0-3835-2381
2871-2879
   หัวหน้าส่วนงานจัดการศึกษา    นางสาวเฉลียว ภากะสัย 0-3835-2824 2871
   งานจัดการเรียนการสอน      2872
      2873
          2874
   งานพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน       2871
        2875
   โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ชั้น 1 0-3835-2381 -
   ห้องรับรองอาจารย์พิเศษ    - - - - -   2876
   หัองจัดเก็บทะเบียนและประมวลผล    - - - - -   2878
   ห้องจัดเอกสารและตำรา    - - - - -    2879
 
       
 
ห้องพักอาจารย์และห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4
   ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น4 0-3835-2830-40 2880-2883
   ผู้ทรงคุณวุฒิ    อาจารย์จำเนียร บุญมา   2884
   ห้องพักอาจารย์ 1    - - - - -   2886
     อาจารย์ธิติศักดิ์ เดือดสันเทียะ อัตโนมัติ 2866-70 ext 401
   ห้องรับรอง
      ext 402
     อาจารย์อภิญญา ถิระโชติกุล   ext 403
     อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์   ext 404,2851
     อาจารย์รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ   ext 405
     ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงศ์   ext 406
     อาจารย์พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์   ext 407
     ผศ.พิมพรรณ สุจารินพงษ์   ext 408
     อาจารย์วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ   ext 409
     ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์   ext 410
     อาจารย์ ดร.กิติยา ทัศนบรรจง   ext 411
     อาจารย์ทัชชกร สัมมะสุต   ext 412
     อาารย์ ดร.ภูวาเดช โหราเรือง   ext 413
     อาจารย์อรรธิกา พังงา   ext 414
     อาจารย์วรรณวิภา หงส์นภาดล   ext 416
     ผศ.นิตยา งามแดน   ext 418
     อาจารย์ถิตรัตน์ เกตุเอม
  ext 420
     ผศ.อัควรรณ์ แสงวิภาค   ext 422
     อาจารย์ธิญาดา พิชญาศุภกุล   ext 423
     อาจารย์ ดร. จุมพฏ บริราช   ext 424
     อาจารย์พิเศษ   ext 425
     Aj.Mary Grace   ext 426
     อาจารย์ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก   ext 427
     - - - - -   ext 428
     - - - - -   ext 429
ห้องประชุมชั้น 4     ext 430
     อาจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช   ext 431
     อาจารย์ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์
  ext 432
     อาจารย์สุนทรี เหล่าพัดจัน   ext 433
     อาจารย์ฐิติมา ไชยกุล   ext 434
     อาจารย์ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล   ext 435
     อาจารย์สิตาภา บัวเกษ   ext 436
     อาจารย์อำพล วิจิตขจี   ext 437
     อาจารย์ปิยะดา โล   ext 438
     อาจารย์พรพรหม พรหมเพศ
  ext 439
     อาจารย์พงศ์ภัค บานชื่น   ext 440
     อาจารย์ชุติมา โล่งจิต   ext 441
     อาจารย์ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์   ext 442
     ผศ.จิตต์โสภิณ มีระเกตุ   ext 443
     อาจารย์ศิรินุช อินละคร   ext 444
     ผศ.นิภา นิรุตติกุล   ext 445
     อาจารย์ปิยะดา อุกะโชค   ext 446
     อาจารย์มุกสุดา  พูลสวัสดิ์   ext 447
     อาจารย์สมบูรณ์ สารพัด   ext 448
     อาจารย์ ดร.ศุภาภาศ คำโตนด   ext 449
     อาจารย์สำเนียง ปลอดสันเทียะ   ext 450
     อาจารย์ประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   ext 451,2885
ผู้ทรงคุณวุฒิ    -- - - - -   2887
 
       
 
ห้องฝึกปฏิบัติการและห้องพักแม่บ้าน คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1-3
   ห้องบรรยาย 10103-10104 ชั้น 1   2899
   ห้อง SOUND LAB 10101 ชั้น 1    
   ห้อง SOUND LAB 10107 ชั้น 1   2898
   ห้องปฎิบัติการศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ 1 ชั้น 1   2897
   ห้องปฎิบัติการศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ 2 ชั้น 1    
   ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 1   2896
   ห้อง SOUND LAB 10213 ชั้น 1   2895
   ห้อง SOUND LAB 10310 ชั้น 1   2894
   แม่บ้าน สำนักวิทยบริการ-เจ้าหน้าที่โสต ชั้น 2-3   2892-2893
   แม่บ้านรักษาความสะอาด-ช่างประจำอาคาร ชั้น 1   2891
   พนักงานรักษาความปลอดภัย ชั้น 1   2890
   ห้องควบคุมระบบ ชั้น 1   2889
 
  กลับสู่ด้านบน