แบบฟอร์ม/คำร้อง สำหรับบุคลากร


         

  • เอกสารสำหรับอาจารย์
  • เอกสารบัญชีและการเงิน
  • เอกสารงานบุคคล
  • งานนโยบายและแผน
  • เอกสารงานพัสดุ
  • เอกสารงานบริหาร และธุรการ
  • ขั้นตอนการดำเนินงาน สำนักงานเลขานุการคณะฯ
  • แบบฟอร์มงานวิจัยคณะ
  •