ผลงานอาจราย์ / หนังสือ


          

  ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
เขียนโดย : รองศาสตราจารย์อำนาจ ธีระวนิช

          หนังสือผู้ประกอบการเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบไปด้วยแนวคิดการประกอบการ ลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่ดี การค้นหาโอกาสในการประกอบการ และโฉมหน้าลูกค้า เป้าหมาย กลยุทธ์ในการยึดครองโอกาส เทคนิคการจัดทำแผนธุรกิจ การตลาดแบบกองโจร และการรักษากิจการแบบการประกอบการ ดังนั้นจึงเป็นหนังสือ ที่มีประโยชน์สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวน 314 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2549 จัดพิมพ์โดย : บริษัท มาเธอร์ บอส แพคเก็จจิ้ง จำกัด 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
เรียบเรียงโดย: อาจารย์จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ และสุวรรธนา เทพจิต

          หนังสือการจัดการทรัพยากรมนุษย์เล่มนี้ ผู้เขียนได้แปล และเรียบเรียงอย่างถูกต้อง ตามลิขสิทธิ์จากหนังสือ Human Resource Management An Asian Perspective ของ Gary Dessler และ Tan Chwee Huat มีเนื้อหาครอบคลุม แนวคิด เทคนิค หลักการ วิธีการ เครื่องมือของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ พร้อมกรณีศึกษา ที่มีการปฏิบัติจริง ของบริษัทชั้นนำของโลกในภูมิภาคเอเชีย

จำนวน 362 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2550 จัดพิมพ์โดย : บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด

  คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
เขียนโดย : อาจารย์จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์

          หนังสือวิชาคณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจเล่มนี้ มีเนื้อหาเป็นพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ ด้วยหลักคณิตศาสตร์ ในด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เนื้อหาประกอบด้วยการทบทวนคณิตศาสตร์เบื้องต้น คณิตศาสตร์เบื้องต้นในธุรกิจในเรื่อง การประกันภัย และการคำนวณค่าเสื่อมราคา คณิตศาสตร์การเงิน ในการคิดมูลค่าปัจจุบัน และมูลค่าในอนาคตของเงิน การตัดสินใจทางธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ในการกำหนดราคา และปริมาณการผลิตของหน่วยธุรกิจ

จำนวน 281 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2550 จัดพิมพ์โดย : บริษัท Danex Intercorporation จำกัด

  ระบบบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Systems)

เขียนโดย : อาจารย์ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์

          การบัญชีถือเป็นบทสรุปของกิจกรรมทางธุรกิจ และเป็นข้อมูลที่สำคัญ ของผู้ใช้รายงานทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีระหว่างประเทศ จะเป็นส่วนช่วยทำให้ผู้อ่าน สามารถเข้าใจถึงการบัญชีของแต่ละประเทศได้มากขึ้น หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหา เกี่ยวกับความหลากหลาย และการพัฒนาการบัญชีระหว่างประเทศ การจัดหมวดหมู่ของการบัญชีระหว่างประเทศ รายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจระหว่างประเทศ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ และการรวมกิจการของธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชีระหว่างประเทศเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง ตลอดจนภาษีอากร และราคาโอนระหว่างประเทศ และการประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทข้ามชาติ

จำนวน 335 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2550 จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค (ฉบับมาตรฐาน) (Foundations of Microeconomics)
ผู้แต่ง : Robin Bade และ Michael Parkin
ผู้เรียบเรียง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์อำนาจ ธีระวนิช

          หนังสือเศรษฐศาสตร์จุลภาค ฉบับมาตรฐานเล่มนี้ เรียบเรียงถูกต้องตามลิขสิทธิ์ จากหนังสือ Foundations of Microeconomics ของ Robin Bade และ Michael Parkin (พิมพ์ครั้งที่ 2) ครอบคลุมเนื้อหา หลักพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค สำหรับใช้ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี การเขียนมุ่งอธิบายแนวความคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้กราฟ และการอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมแสดงตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีต และปัจจุบันที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโยงแนวคิดทฤษฎี กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้ สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ ในโลกทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างชัดเจนขึ้น

จำนวน 330 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2550 จัดพิมพ์โดย : บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด

 

 

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน (Financial Markets and Institutions)
เขียนโดย : อ.สิตาภา บัวเกษ

          หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นตำราประกอบการเรียนวิชาสถาบันการเงิน (Financial Institutions) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบการเงิน อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสารอนุพันธ์ สถาบันการเงินภายในประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญ

จำนวน 257 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2552 จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หลักการจัดการ (Principles of Management)
เขียนโดย : รองศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ ธีระวนิช

          หนังสือหลักการจัดการเล่มนี้ เป็นหนังสือที่อธิบายแนวคิด หลักการและทฤษฎีการจัดการ ของผู้จัดการโดยเน้นไปที่หน้าที่การจัดการ อันได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม อย่างไรก็ตามการที่สภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อนและ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในส่วนต้นของหนังสือจึงอธิบายถึงสภาพแวดล้อมองค์การ และสภาพแวดล้อมโลก เนื่องจากในปัจจุบันอิทธิพลของสภาพแวดล้อมมีส่วนสำคัญ ต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นในหนังสือยังอธิบายถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นกระแสโลกในอีกบริบทหนึ่ง ทั้งนี้ผู้อ่านได้ใช้เป็นหลักคิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในฐานะที่เป็นประชาชนที่ดีต่อสังคมโลก

จำนวน 526 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2552 จัดพิมพ์โดย : บริษัทมาเธอร์ บอส แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด

 

หนังสือ ธุรกิจการค้าปลีก
เขียนโดย : ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช

         ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจการค้าปลีก
เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับคำนิยาม หน้าที่ คุณสมบัติ ข้อจำกัดต่างๆ
พร้อมพื้นที่การค้าปลีกที่สำคัญ ประเภทของธุรกิจค้าปลีก พฤติกรรมผู้บริโภค แผน
การจัดการ วิเคราะห์ กลยุทธ์ทางการตลาด การให้บริการลูกค้า
การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจค้าปลีก พร้อมจริยธรรมทางการค้าในยุคการค้าเสรี
ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

จำนวน  434 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2552 จัดพิมพ์โดย : เกษตรศาสตร์, สนพ. มหาวิทยาลัย

 

หนังสือ บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
เขียนโดย : ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์

           การประกอบธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  เพื่อให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งทางด้านธุรกิจ  และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
          แต่กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์จะประสบความสำเร็จได้นั้น  จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลที่มีความถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  และผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการใช้ข้อมูล  โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ

จำนวน 538 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2555 จัดพิมพ์โดย : เกษตรศาสตร์, สนพ. มหาวิทยาลัย

 

หนังสือ การบัญชีต้นทุน หลักการและการประยุกต์
เขียนโดย : ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์

          ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์  การค้าเสรี  และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงและขยายตัวอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก  ธุรกิจของไทยกำลังพยายามปรับตัวอย่างหนักเพื่อตอบรับกับสภาวะวิกฤตินี้  โดยหันมาพัฒนาองค์การทางด้านทรัพยากรมนุษย์  เทคโนโลยี  มาตรฐานคุณภาพระดับสากล  ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้ผลิตภัณฑ์ขององค์การมีศักยภาพทางด้านคุณภาพ  ต้นทุนและราคา  มากพอที่จะต้องเผชิญการแข่งขันกับต่างชาติที่เข้ามาแข่งขันในประเทศ  รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของไทยที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
          ปัจจัยทางด้านต้นทุนเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ที่จะบ่งบอกศักยภาพองค์การ  ดังนั้นในขั้นต้น  องค์การต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบระบบบัญชีต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะสะท้อนข้อมูลต้นทุนที่มีความถูกต้อง  ตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลายวัตถุประสงค์  ช่วยเสริมให้กลยุทธ์การบริหารต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้องค์การมีศักยภาพในการแข่งขัน  มีกำไรที่มีเสถียรภาพ  ตลอดจนความยั่งยืนในการประกอบการและขยายธุรกิจในอนาคต

จำนวน 613 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2555 จัดพิมพ์โดย : เกษตรศาสตร์, สนพ. มหาวิทยาลัย

 

หนังสือ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
เขียนโดย : อาจารย์สิตาภา บัวเกษ

         ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน เป็นแหล่งระดมเงินทุนและแหล่งจัดหาเงินทุนแหล่งใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มีเงินออมสามารถนำเงินไปลงทุนผ่านตลาดการเงินและสถาบันการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับมา ผู้ที่ต้องการการเงินทุนสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อไปลงทุนหรือใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ได้
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดการเงิน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสารอนุพันธ์ สถาบันการเงินภายในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินแสถาบันการเงิน ตลดจนผู้สนใจทั่วไป

จำนวน 254 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) จัดพิมพ์โดย : เกษตรศาสตร์, สนพ. มหาวิทยาลัย

 

หนังสือ Basic English Writing
เขียนโดย : ผศ.ดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล

         Basic English Writing is ideal for students wha begin to write at the paragraph level.The book contains thre section as follows.

จำนวน 108 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558 จัดพิมพ์โดย : เกษตรศาสตร์, สนพ. มหาวิทยาลัย

 

หนังสือ ธุรกิจการค้าปลีก (Retailling Business)
เขียนโดย : ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช

         หัวใจคำสัญของธุรกิจค้าปลีกในยุค AEC ต้องอาศัยการส่งมอบคุณค่าเพิ่มที่แตกต่างจากธุรกิจค้าปลีกอื่น ด้วยผลประโยชน์ หรือประสบการณ์ใหม่ ที่เหนือกว่า เพื่อสร้างความประทับใจและเน้นกิจกรรมในการรักษาฐานลูกค้าให้ยาวนาน นอกจากนี้ ธุรกิจค้าปลีกจำเป็นต้องวางแผนในการปรับกลยุทธ์เพื่อดึ่งดูดใจลูกค้ารายใหม่ ๆ ในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจต่อไป
         ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาให้ผู้ค้าปลีกสามารถนำไปรับใช้ได้จริงในธุรกิจค้าปลีกภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

จำนวน 435 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558 จัดพิมพ์โดย : เกษตรศาสตร์, สนพ. มหาวิทยาลัย

 

หนังสือ การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)
เขียนโดย : อ.ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก

        หนังสือ การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) เล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงและรวบรวมขึ้นสำหรับการปูพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจด้านการจัดการคุณภาพโดยรวมทุกท่าน หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทั้งทฤษฎี หลักการและแนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวมพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ในหนังสือเล่มนี้ได้ถูกออกแบบให้อธิบายการจัดการคุณภาพโดยรวมตลอดทั้งโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ผู้ส่งมอบ (Suppliers) จนถึงลูกค้า (Customers) อย่างเป็นลำดับ ภายในหนังสือประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 10 บท แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กล่าวถึง แนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการคุณภาพตลอดโซ่อุปทาน ได้แก่ บทนำเรื่องการจัดการคุณภาพโดยรวม ภาวะผู้นำ การบริหารผู้ส่งมอบ การมุ่งเน้นลูกค้า และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ส่วนที่ 2 กล่าวถึง เทคนิคและเครื่องมือการจัดการคุณภาพโดยรวม ทั้งแนวคิดและเครื่องมือคุณภาพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดต้นทุนคุณภาพ แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง การวัดผลการปฏิบัติงาน เครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ และเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ตามลำดับ
       นอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้ ยังมีกรณีศึกษาใหม่ระดับโลกที่ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเป็นกรณีศึกษาแยกออกมาทั้งหมด 4 เรื่อง กล่าวคือ

    1. สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประเทศญี่ปุ่น
    2. ยูนิลิเวอร์ ประเทศอินเดีย
    3. อิเกีย ประเทศออสเตรเลีย
    4. สตาร์บัคส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

       อีกทั้ง ยังมีกรณีศึกษาย่อยๆของบริษัทชั้นนำแทรกเพิ่มเติมในบางบท เช่น โตโยต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา อิเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ ประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ควบคู่กับสิ่งที่องค์กรที่นำไปใช้จริง

จำนวน 352 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558 จัดพิมพ์โดย : สนพ.โอเดียนสโตร์