ผลงานอาจราย์ / หนังสือ


          

 

การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
เขียนโดย: อาจารย์อัควรรณ์ แสงวิภาค    ISBN 974-537-384-2


          หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศ ที่ธุรกิจจะต้องประสบ อันประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่แตกต่าง ส่งผลทำให้ธุรกิจต้องปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการทางการตลาด ในตลาดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งส่วนทางการตลาด กลยุทธ์การเข้าตลาดระหว่างประเทศ การสรรหาระดับโลก กลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าระดับโลก ราคาตลาดระหว่างประเทศ ช่องทางการจัดจำหน่ายระดับโลก รวมถึงการสื่อสารทางการตลาดในตลาดระหว่างประเทศ

จำนวน 510 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักการจัดการการผลิต (Foundations of Operations Management)
ผู้แต่ง: Larry P. Ritzman & Lee J. Krajewski
เรียบเรียงโดย: อาจารย์ฐิติมา ไชยะกุล
บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์อำนาจ ธีระวนิช          หนังสือหลักการจัดการการผลิตเล่มนี้ ได้กล่าวถึง การจัดการการผลิต (Operations management) ซึ่งเป็นการจัดการกระบวนการผลิตสินค้า และบริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานขององค์การทุกองค์การ ไม่ว่าองค์การนั้นจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใดก็ตาม โดยเป็นการบริหารการดำเนินการ ตั้งแต่รับวัตถุดิบเข้ามาในองค์การ จนกระทั่งผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือบริการเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานในทุกแผนกขององค์การ ควรมีความรู้ และความเข้าใจ ในการจัดการการผลิตในด้านต่างๆ เช่น กระบวนการผลิต เทคโนโลยี กำลังการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง และการวางแผนผัง โซ่อุปทาน การพยากรณ์ สินค้าคงคลัง การวางแผนกงานรวม และการจัดตารางการผลิต การวางแผนการใช้ทรัพยากร และระบบการบริหารแบบทันเวลาพอดี ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้องค์การ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

จำนวน 274 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2548 จัดพิมพ์โดย: บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด


  การเงินบุคคล (Personal Finance)
เขียนโดย : อาจารย์ศิรินุช อินละคร

          การบริหารการเงินบุคคล มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคล หากบุคคลมีการบริหารการเงินบุคคลที่ดี และมีประสิทธิภาพแล้ว จะช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วย หนังสือเล่มนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การบริหารการเงินบุคคล ตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ การบริหารเงินสด การใช้เครดิต การบริหารรายจ่าย ทั้งในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การซื้อบ้าน การซื้อรถยนต์ และการจัดการกับความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลด้วยการทำประกันชีวิต รวมทั้งการลงทุนของบุคคล ตลอดจนการวางแผนการเงิน สำหรับวัยเกษียณอายุ และการวางแผนจัดการทรัพย์สินของบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้บุคคล นำไปใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวน 211 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2548 จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
เขียนโดย : อาจารย์นิตยา งามแดน

            ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก แต่บัญชีถือเป็น “ภาษาสากลของธุรกิจ” ดังนั้น ผู้รู้บัญชีจึงสามารถเข้าใจ ความเป็นไปของธุรกิจได้ หนังสือเล่มนี้เป็น “หนทาง” นำไปสู่ความเป็นไปของธุรกิจ เนื่องจากได้อธิบายแนวคิด หลักการ และวิธีการทางบัญชี พร้อมภาพประกอบ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มปูพื้นตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ รูปแบบ และวิธีการนำเสนองบการเงิน รวมถึงวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจต่างๆ พร้อมแบบฝึกหัด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จีงเหมาะที่จะใช้เป็นตำราประกอบการเรียน เป็นคู่มือสำหรับนักบัญชี นักบริหาร รวมถึงผู้ที่สนใจที่จะเข้าถึง “ภาษาของธุรกิจ”

จำนวน 409 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2548 จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Fundamental English II
เขียนโดย : อาจารย์ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล

          The Fundamental English II course aims to help students review their knowledge in grammatical structures at a more complicated level. In the book are seven units composed of two main parts—Language Focus and Reading Comprehension. With the exercises provided in the book, the students can mainly sharpen their skills in writing and reading. With the activities additionally provided at class intervals, they will also have a chance to practice their listening and speaking skills. Most important, the students should be able to integrate their language skills in communicating English appropriately.

จำนวน 125 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2548 จัดพิมพ์โดย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  มัคคุเทศก์ (Tour Guiding)
เขียนโดย: อาจารย์พิมพรรณ สุจารินพงค์

          อาชีพมัคคุเทศก์เปรียบเสมือนฑูตวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้นำชม แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงอธิบายเรื่องราวต่างๆ ทั้งทางด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ศาสนา การเมือง และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย ดังนั้นอาชีพมัคคุเทศก์จึงต้องมีความรอบรู้ที่ถูกต้อง ในเรื่องราวต่าง ๆ ในทุกด้าน หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง ความสำคัญของมัคคุเทศก์ การปฎิบัติในการนำเที่ยวของมัคคุเทศก์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และศิลปการพูดเพื่องานมัคคุเทศก์ เทคนิคการนำเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ พิธีการเข้า-ออกราชอาณาจักร และการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่มัคคุเทศก์ และผู้ที่กำลังจะเข้าสู่อาชีพมัคคุเทศก์ และผู้สนใจทุกท่าน

จำนวน 234 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2549 จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
เขียนโดย : อาจารย์ พัชนิจ เนาวพันธ์

            การประกอบธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถต่อสู้ กับคู่แข่งทางด้านธุรกิจ และสามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ แต่กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ จะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีข้อมูล ที่มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการใช้ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ
หากต้องการ powerpoint สรุปทฤษฏี แสดงลำดับขั้นการคำนวณ และแบบทดสอบท้ายบท
คลิกที่นี่

จำนวน 538 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2549 จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การพยากรณ์การขาย (Sale Forecasting)
เขียนโดย : อาจารย์ นิภา นิรุตติกุล

            การพยากรณ์การขายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร ที่ดำเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอน การพยากรณ์การขาย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่ออนาคตขององค์กร ทั้งองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรแสวงกำไร หรืองค์กรไม่แสวงกำไร หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงเนื้อหา ที่แสดงถึงความสำคัญ และประเภทของการพยากรณ์ กระบวนการพยากรณ์ การวิเคราะห์รูปแบบข้อมูล และการประเมินค่าพยากรณ์ รวมถึงวิธีการพยากรณ์ ทั้งที่เป็นเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ และเทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กร สามารถประยุกต์ใช้ในการคาดคะเน หรือทำนายเหตุการณ์ในอนาคต และนำไปใช้ในการวางแผน และตัดสินใจในงานทุกสาขาอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวน 234 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2549 จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์