ผลงานอาจราย์ / หนังสือ


          

  การจัดการ
เขียนโดย : รองศาสตราจารย์อำนาจ ธีระวนิช

          หนังสือการจัดการเล่มนี้ได้รวบรวมหลักการ และทฤษฏีการจัดการ ทั้งแบบเดิม และการจัดการในยุคใหม่ไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่าน ได้ทำความเข้าใจวิวัฒนาการทางการจัดการ ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนยังมีส่วนทำให้ สามารถแยกองค์การที่ใช้การจัดการ จนประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน กับองค์การที่ล้าหลังออกจากกันได้ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 ภาพรวมการจัดการ และสภาพแวดล้อม ส่วนที่ 2 การวางแผนและการตัดสินใจ ส่วนที่ 3 การจัดองค์การ ส่วนที่ 4 การนำ และส่วนที่ 5 การควบคุม การที่เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมทั้งในส่วนที่เป็นหลักการเชิงทฤษฎี และตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ ขององค์การธุรกิจชั้นนำ ซึ่งหวังว่าจะทำให้ผู้อ่าน นำไปใช้ประโยชน์ทางการจัดการ ในองค์การของตนได้เป็นอย่างดี

จำนวน 672 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2547 จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์ บริษัท ซีวี แอล การพิมพ์ จำกัด


 

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
เขียนโดย : รองศาสตราจารย์อำนาจ ธีระวนิช

          ปัจจุบันธุรกิจขนาดย่อม ถือเป็นส่วนเศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน นอกจากนั้นผู้ประกอบการ และการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หนังสือการจัดการธุรกิจขนาดย่อมเล่มนี้ ได้เน้นถึงความเป็นผู้ประกอบการ และวิธีการจัดการขนาดย่อม ทั้งการจัดทำแผนธุรกิจ ตลอดจนการนำแผนไปปฏิบัติในด้านการตลาด การผลิต การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การควบคุม และการวัดผลการดำเนินงาน ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวน 418 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2546 จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
เขียนโดย : อาจารย์วิโรจน์ เดชนำบัญชาชัย

          โลกการค้าในปัจจุบันทำให้บริษัทห้างร้านต่างๆ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสโลกาภิวัตน์ได้ ประกอบกับรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศ มาจากการส่งออกเสียส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้จัดทำ จึงพยายามเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ จะกล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบ ต่อธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น การเมืองการปกครอง และสภาพสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนั้น สภาพเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง ที่มีผลต่อการลงทุนในตลาดต่างประเทศ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ และ อัตราดอกเบี้ย ผู้จัดทำจึงหวังว่าผู้อ่าน จะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ไม่มากก็น้อย

จำนวน 237 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2548 จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ธุรกิจเบื้องต้น (Business : A Changing World)
แปลและเรียบเรียงโดย : อาจารย์พรพรหม พรหมเพศ

          หนังสือเล่มนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนิสิต นักศึกษาทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและ MBA ตลอดจนนักบริหาร ผู้จัดการในธุรกิจ และหน่วยงานทั้งในภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษาทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและ MBA ตลอดจนนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป

          หนังสือเล่มนี้นับเป็นตำราคลาสสิค วิชาธุรกิจเบื้องต้น ที่ได้รับการยอมรับ และนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยที่ผู้ขียนได้พัฒนา และปรับปรุงหนังสือเล่มนี้มานับ 10 ปี ด้วยการอธิบาย ลำดับเนื้อหาทางทฤษฎี พร้อมยกตัวอย่าง ภาพประกอบ ในการสื่อและสร้างความเข้าใจในเนื้อหา อย่างเป็นขั้นตอน อีกทั้งยังได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไป ของธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาวิชา ธุรกิจเบื้องต้น ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ MBA นอกจากนี้แล้วผู้เขียนยังนำกรณีศึกษา ที่เกิดขึ้นจริงจากทั่วโลก มาอธิบายและสร้างเป็นโจทย์ปัญหา เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างง่ายๆ

- เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยม และนำไปใช้เป็นตำราเรียนทั่วโลก
- เขียนโดยศาสตราจารย์ทางด้านธุรกิจระดับโลก O.C.Ferrell/Geoffrey Hirt
- ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักการธุรกิจ ทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ MBA
- ลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ทำให้ง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจ
- มีตัวอย่างจากกรณีศึกษาของบริษัท หน่วยงานเป็นที่รู้จักจากทั่วโลก
- สรุปและโจทย์แบบฝึกหัดจากง่ายๆ ไปหายากพร้อมเฉลยในแต่ละบท

จำนวน 400 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2548 จัดพิมพ์โดย : บริษัทสำนักพิมพ์ท้อป จำกัด

  หลักการตลาด (ฉบับมาตรฐาน)
Principles of Marketing (Standard)

ผู้แต่ง : Kotler & Armstrong
ผู้เรียบเรียง : วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, นิภา นิรุตติกุล, สุนทรี เหล่าพัดจัน, พรพรหม พรหมเพศ, นิตยา งามแดน, จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์อำนาจ ธีระวนิช

• หลักการตลาดฉบับมาตรฐาน เรียบเรียงมาจาก Principles of Marketing ของ Philip Kotler ซึ่งเป็นนักการตลาดระดับแนวหน้าของโลก
• นำเสนอหลักการตลาดยุคใหม่ ซึ่งเหมาะสำหรับ ปริญญาตรี และผู้ที่สนใจศึกษาหลักการตลาดทั่วไป

จำนวน 314 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2546 จัดพิมพ์โดย : บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด


  หลักการตลาด (ฉบับสมบูรณ์) Principles of Marketing
ผู้แต่ง: Kotler & Armstrong
ผู้เรียบเรียง: วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, นิภา นิรุตติกุล, สุนทรี เหล่าพัดจัน, พรพรหม พรหมเพศ, นิตยา งามแดน, จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์อำนาจ ธีระวนิช

          หนังสือหลักการตลาดเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เรียบเรียงมาจาก Principles of Marketing ของ Philip Kotler และ Gary Armstrong ซึ่งทั้งสองท่านนี้ ถือว่าเป็นนักการตลาดระดับแนวหน้าของโลก ในหนังสือนอกจากจะให้แนวคิด เกี่ยวกับหลักการตลาดในยุคใหม่แล้ว ยังมีตัวอย่างในแง่มุมต่างๆ ที่จะทำให้นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

จำนวน 448 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2545 จัดพิมพ์โดย : บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด


  นิยามศัพท์การตลาด (Principle Marketing : Dictionary)
ผู้แต่ง: Kotler & Armstrong
ผู้เรียบเรียง: วารุณี ตันติวงศ์วาณิช ,นิภา นิรุตติกุล ,สุนทรี เหล่าพัดจัน, พรพรหม พรหมเพศ, นิตยา งามแดน, จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์อำนาจ ธีระวนิช


          หนังสือนิยามศัพท์การตลาด เป็นหนังสือศัพท์ทางการตลาด ซึ่งเราได้รวบรวมมาจาก หนังสือหลักการตลาดของ Kotler ซึ่งทั้งสองท่านนี้ ถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการตลาดอันดับ 1 ของโลก และนับเป็นตำราทางการตลาด ที่คลาสสิกที่สุดในโลกเล่มหนึ่ง ในหนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมศัพท์ทางการตลาดที่หลากหลาย ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ ในการศึกษาวิชาหลักการตลาดต่อไป

จำนวน 65 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2545 จัดพิมพ์โดย : บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด

  เศรษฐศาสตร์จุลภาค (ฉบับสมบูรณ์) (Foundations of Microeconomics)
ผู้แต่ง : Robin Bade & Michael Parkin
เรียบเรียงโดย อาจารย์จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์อำนาจ ธีระวนิช

          หนังสือเศรษฐศาสตร์จุลภาค ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ แปลและเรียบเรียงถูกต้อง ตามลิขสิทธิ์จากหนังสือ Foundations of Microeconomics ของ Robin Bade และ Michael Parkin (พิมพ์ครั้งที่ 2) ซึ่งได้เพิ่มเติมเนื้อหาสาระ จากหนังสือเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการพิมพ์ครั้งที่ 1 เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่กว้าง และลึกมากยิ่งขึ้น การเขียนมุ่งอธิบายแนวความคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้กราฟช่วยอธิบาย อย่างเป็นขั้นตอนพร้อมตัวอย่างประกอบ รวมทั้งยกเหตุการณ์ในอดีต และปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโยงแนวคิดทฤษฎี กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ ในโลกทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างชัดเจนขึ้น

จำนวน 620 หน้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2548 จัดพิมพ์โดย : บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด