ชื่อหนังสือ
ผู้แต่ง


ปี พ.ศ. ที่พิมพ์
จำนวนหน้า
หมายเลข ISBN


บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
อ. พัชนิจ เนาวพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
2549
538 หน้า
974-537-911-5

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 


บทที่ 1
แนวคิดบัญชีบริหาร และการบริหารเชิงกลยุทธ์
             Power Point  I  คำถามท้ายบท
บทที่ 2 แนวคิดทางด้านต้นทุน ชนิดต้นทุนการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน และการใช้ประโยชน์  
             Power Point  I  คำถามท้ายบท
บทที่ 3 งบการเงินตามแนวคิดการบริหาร และต้นทุนจริง
             Power Point  I  คำถามท้ายบท
บทที่ 4 ระบบต้นทุนปกติ และบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
             Power Point  I  คำถามท้ายบท
บทที่ 5 การบัญชีต้นทุนช่วง
             Power Point - ส่วนทฤษฏี
             Power Point - ตัวอย่างวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก, เข้าก่อนออกก่อน
             Power Point - ตัวอย่างการคำนวณหน่วยเทียบเท่ากรณีต่างๆ
             คำถามท้ายบท
บทที่ 6 การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
             Power Point  I  คำถามท้ายบท
บทที่ 7 ต้นทุนผันแปร
             Power Point  I  คำถามท้ายบท
บทที่ 8 การบริหารตามกิจกรรมและ ต้นทุนตามกิจกรรม
             Power Point  I  คำถามท้ายบท
บทที่ 9 การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไร
             Power Point  I  คำถามท้ายบท
บทที่ 10 งบประมาณธุรกิจ
             Power Point  I  คำถามท้ายบท
บทที่ 11 งบประมาณยืดหยุ่นและการวิเคราะห์ผลต่าง
             Power Point  I  คำถามท้ายบท
บทที่ 12 การบริหารงานแบบกระจายอำนาจ และการประเมินผลโดยรายงานจำแนกตามส่วนงาน
             Power Point  I  คำถามท้ายบท
บทที่ 13 การใช้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจ
             Power Point  I  คำถามท้ายบท

แบบฟอร์มแบบฝึกหัด
แบบฟอร์ม ข้อ 10 บทที่ 4 งานสั่งทำ
แบบฟอร์ม บทที่ 9 การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไร
บริษัท พาสปอร์ต แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด-วิธีต้นทุนเต็ม
บริษัท พาสปอร์ต แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด-วิธีต้นทุนผันแปร
บริษัท วารสารสาร์น จำกัด
บริษัท แดรี่ จำกัด
บริษัท ไรซ์ฟอร์เฮลท์ จำกัด
บริษัท สยามซิลด์ จำกัด
บริษัท เรือนขนมไทย จำกัด