ผลงานอาจารย์ / หนังสือ


          

ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
2558  การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) อ.ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
2558  ธุรกิจการค้าปลีก (Retailing Business) ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
2558  Basic English Writing ผศ.ดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
2556  ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน อ.สิตาภา บัวเกษ
2555  การบัญชีต้นทุน หลักการและการประยุกต์ ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์
2555  บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์
2552  ธุรกิจการค้าปลีก ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
2552  หลักการจัดการ (Principles of Management) รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ธีระวนิช
2552  ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน (Financial Market and Institutions) อ.สิตาภา บัวเกษ
2550

  เศรษฐศาสตร์จุลภาค (ฉบับมาตรฐาน) (Foundations of Microeconomics)

ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์

2550

  ระบบบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Systems)

อ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
2550

     คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ

ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
2550

     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
และสุวรรธนา เทพจิต
2549

     ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ธีระวนิช
2549

     การพยากรณ์การขาย (Sale Forecasting)

อ.นิภา นิรุตติกุล
2549

     บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์

อ.พัชนิจ เนาวพันธ์
2548

     มัคคุเทศก์ (Tour Guiding)

อ.พิมพรรณ สุจารินพงค์
2548

     Fundamental English II

อ.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
2548

     การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

อ.นิตยา งามแดน
2548

     การเงินบุคคล (Personal Finance)

อ.ศิรินุช อินละคร
2548

     หลักการจัดการการผลิต (Foundations of Operations Management)

อ.ฐิติมา ไชยะกุล
2548

     เศรษฐศาสตร์จุลภาค (ฉบับสมบูรณ์) (Foundations of Microeconomics)

อ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
2548

     ธุรกิจเบื้องต้น (Business : A Changing World)

อ.พรพรหม พรหมเพศ
2548

     การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

อ.วิโรจน์ เดชนำบัญชาชัย
2547

     การจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ธีระวนิช
2546

     การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

อ.อัควรรณ์ แสงวิภาค
2546

     หลักการตลาด (ฉบับมาตรฐาน) Principles of Marketing (Standard)

วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และคณะ
2546

     การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

รองศาสตราจารย์อำนาจ ธีระวนิช
2545

     นิยามศัพท์การตลาด (Principle Marketing : Dictionary)

วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และคณะ
2545

     หลักการตลาด (ฉบับสมบูรณ์) Principles of Marketing

วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และคณะ