นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัล แผนสื่อสารการตลาดสำหรับกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย Idea Market THINK Plan Challenge 2017


        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับ
นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ "ทีม PLAN(D)ED" ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดแผนสื่อสารการตลาดสำหรับกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย IdeaMarket THINK Plan Challenge 2017 สมาชิก ประกอบด้วย นายกวิน ศรีเฉลียว นายจักรพงศ์ เลาหะวงศ์เกษม
นายยสินทร แสงประทีป และนางสาวสุธิดา ปัญญาขัน โดยมี ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา