คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สิตาภา บัวเกษ เนื่องจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)


        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสิตาภา บัวเกษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาการเงินและการลงทุน ภาควิชาการเงินและการบัญชี เนื่องจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560