นิสิตสาขาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ "ทีม Nom - D Sriracha” และ “ทีม KU super4” ได้รับรางวัลดีเด่น ภาคตะวันออก ในการประกวดแผนสื่อสารการตลาด นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค"


        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ "ทีม Nom - D Sriracha” และ “ทีม KU super4” ได้รับรางวัลดีเด่น ภาคตะวันออก ทั้งสองทีม ในการประกวด แผนสื่อสารการตลาด “นมแห่งชาติ นมไทย-เดนมาร์ค" โดยทีม Nom - D Sriracha มีสมาชิก ประกอบด้วย นางสาวกมลชนก แทนรินทร์ นางสาวกรวรรณ จูทิม นางสาวนิศารัตน์ ขัดมัน และ นางสาวสุทัตตา เถียนติธรรม โดยผศ.ดร.นิภา  นิรุตติกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และทีม KU super4 มีสมาชิก ประกอบด้วย นายวรุตม์ จิตราม นางสาวนีรชา มาวิน นางสาวมาริสา ด่านรัตนสุนทร และนางสาวอรกานต์ สถาพรพิริยะเดช โดย ผศ.วารุณี  ตันติวงศ์วาณิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จัดโดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ทีม Nom - D Sriracha

 

ทีม KU super4

    สุดท้ายนี้ทางคณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณทางนิตยสาร BrandAge ในฐานะผู้ดำเนินงานและบริหารโครงการดังกล่าว ที่ให้เปิดโอกาสให้นิสิตคณะวิทยาการจัดการได้มีเวที ในการแสดงศักยภาพ และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้วยดีมาตลอด และขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่ง