คณะวิทยาการจัดการ ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ หรือ อนุสาวรีย์สามเสือแห่งเกษตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี


        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดยอาจารย์ เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต คณะวิทยาการจัดการ ร่วมวางพวงมาลา รำลึกถึงบูรพาจารย์ ผู้ริเริ่มสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ หรือ อนุสาวรีย์สามเสือแห่งเกษตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

         สามบูรพาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (สุวรรณ (ทองดี) เรศานนท์) พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) และ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ (เอี้ยง จันทรสถิตย์)) ทั้งสามท่านมีฉายาว่า "สามเสือแห่งเกษตร" ซึ่งเป็นฉายาที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ใช้เรียกแทนท่านทั้งสาม ที่ล้วนมีคุณูปการต่อวงการเกษตรและต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ถือได้ว่าทั้งสามท่านได้ร่วมกันทำงานอย่างหนัก ผลที่มีต่อประเทศชาตินั้นจึงไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้  อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์นี้ อยู่บริเวณหน้าสถาบันเกษตราธิการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เดิมมีเพียงอนุสาวรีย์ "หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ" เพียงท่านเดียวก่อน ที่ได้จัดสร้างและทำพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 อันเป็นวันครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบการสถาปนา 50 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นต้น ได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดสร้างอนุสาวรีย์ของบูรพาจารย์อีก 2 ท่าน คือ พระช่วงเกษตรศิลปการ และศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ ในบริเวณเดียวกับอนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยปรับปรุงให้เป็นอนุสาวรีย์ของสามท่านอยู่เรียงเคียงกัน และประกอบพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (ข้อมูลอ้างอิง : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p9011.html)