คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.รัชรินทร์ กุลชาติ อาจารย์ สังกัดสาขาการจัดการ ภาควิชาการจัดการธุรกิจ เนื่องจากได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการ”


        คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.รัชรินทร์ กุลชาติ อาจารย์ สังกัดสาขาการจัดการ ภาควิชาการจัดการธุรกิจ เนื่องจากได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการ” ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2559