คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์ เนื่องจากได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการบัญชี”


        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์ อาจารย์ สังกัดสาขาการบัญชีบริหาร ภาควิชาการเงินและการบัญชี เนื่องจากได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการบัญชี” ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559