นิสิตสาขาการตลาด ผ่านการคัดเลือก โปรแกรม MARKETING AND SALES ให้ร่วมฝึกงานกับ ษริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากผู้สมัครกว่า 3,018 คน


        คณะวิทยาการจัดการ ขอร่วมแสดงความยินดี นิสิตสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมฝึกงาน โปรแกรม MARKETING AND SALES กับบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากผู้สมัครกว่า 3,018 คน
        ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอขอบคุณทาง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) มา ณ โอกาส นี้ที่เปิดโอกาส และให้การสนับสนุนการศึกษา ให้นิสิตได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางบริษัทของท่าน