คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับดร.ศิรินุช อินละคร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการลงทุนเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560


        คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีดร.ศิรินุช อินละคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการลงทุน ภาควิชาการเงินและการบัญชี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. ใน "งานขอบคุณบุคลากร" ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวามคม 2560 ที่ผ่านมา