คณะนักศึกษาและคณาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการจัดการ


        คณะนักศึกษาและคณาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาการจัดการ บรรยาย และให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชม ดังรายนามต่อไปนี้ ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช อาจารย์สิตาภา บัวเกษ อาจารย์ ดร.ศิรินุช อินละคร นางชนิดาภา จันทร์ชูกลิ่น และนางสาวมรกต รื่นเจริญ
          ผศ.วารุณี ได้แนะนำประวัติความเป็นมา โครงสร้าง ระบบบริหารจัดการดำเนินงาน ระบบการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งนำเสนอผลงานของคณาจารย์ และนิสิต เช่นการประกวดแผนการตลาดในเวทีระดับภูมิภาค และระดับประเทศของนิสิตคณะวิทยาการต่างๆ เป็นต้น
          อาจารย์สิตาภา และนางสาวมรกต บรรยายเรื่องกิจกรรมนอกหลักสูตร การทำกิจกรรม/โครงการ ระบบการฝึกงาน การมีงานทำหลังจากจบไปแล้วของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ
          อาจารย์ ดร.ศิรินุช และนางชนิดาภา บรรยายและแนะนำหลักสูตร และการดำเนินงานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รวมทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
          หลังจากการบรรยายในห้องประชุมเสร็จสิ้น คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ได้พาคณาจารย์ และนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องแนะนำการลงทุน (SET IC) รวมทั้งตู้โชว์แสดงผลงานของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ และภาพร่วมกัน