คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จัดการจัดทดสอบสมมรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขานำเข้าและส่งออก ประจำปี 2560


        ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ กับทางสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้จัดการจัดทดสอบสมมรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขานำเข้าและส่งออก ประจำปี 2560 ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4 อาคาร 10 และห้อง 1101 อาคาร วิทยบริการ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นั้นโดยมีอาจารย์ศรัณย์ ดั่นสถิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลจิสติกส และทีมงาน เป็นผู้ประสานงาน มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 56 คน เป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด และผ่านการทดสอบจำนวน 55 คน