ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจ จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


        ตามที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สนช. จัดกิจกรรมประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559- กันยายน 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) สู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Startup)


         ในการนี้ ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup “รอบ Final Pitching” ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจ ภายในงาน Thai Tech Expo 2017 ในวันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา จังหวัดกรุงเทพฯ