คณะวิทยาการจัดการให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพุธที่ 20 - 21 กันยายน พ.ศ. 2560

อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณบดี ดร.ศุภาภาส คำโตนด รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาการจัดการ โดยมี รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ คณะสิ่งแวดล้อม - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.วรยศ ละม้ายศรี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นกรรมการ ตรวจประเมินภายใน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Contact Name