ข่าวประชาสัมพันธ์ อีก 1 ผลงานคุณภาพ งานวิจัยด้านภาษาอังกฤษที่ได้นำเสนอผลงานระดับชาติ ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ


        ทางคณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ขอนำเสนออีก 1 ผลงานคุณภาพของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชามา ได้แก่ งานวิจัยด้านภาษาอังกฤษที่ได้นำเสนอผลงานระดับชาติ

        ผลงานของผศ.ดร. ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล ร่วมกับ อ. มนัสรา เรียนสุเมธธราดล ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่นกัน งานวิจัยของท่านอาจารย์ทั้งสองคือเรื่อง "แรงจูงใจและกลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี" ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2559
        โดยงานวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาถึงกลยุทธ์และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต โดยผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วไปสามารถนำผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนิสิต นักศึกษาต่างสาขาซึ่งใช้กลยุทธ์และมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน
ท่านผู้อ่านสามารถ download งานวิจัยฉบับเต็มได้จากด้านล่าง
ลิ๊งดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับเต็ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ในครั้งต่อไป ทางคณะคณะกรรมการฯ คงได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพแก่สังคมในโอกาสถัดไป