คณะวิทยาการจัดการให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการสภา มก.

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติ เยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณบดี มอบหมายให้ ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับในครั้งนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Contact Name