เวทีคนเก่ง : นิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
“โครงการ IMEX-MPI-MCI-IT&CMA Future Leaders Forum 2017”


       โครงการ IMEX-MPI-MCI-IT&CMA Future Leaders Forum 2017 จัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. The Worldwide Exhibition for Incentive Travel Meetings and Events (IMEX) และ Incentive Travel & Conventions Meetings Asia (IT&CMA) ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลดิ์ ซึ่งเป็นงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาคของเอเชีย ได้คัดเลือกตัวแทนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ 60 คน
       โดยนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 คน คือ นายรัชชานนท์ จรัญรัฐชัย นางสาววัจนาภรณ์ สุขสุพุฒิ และนางสาววรรณกานต์ ประยงค์แย้ม โดยโครงการดังกล่าวช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์และทำให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ อนึ่งคณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวทั้ง 3 คน มา ณ โอกาสนี้ด้วย


              

เหล่านี้คือบางส่วนของคำบอกเล่าถึงคุณค่าที่ได้รับการจากร่วมโครงการ ….

       “จากที่ได้เข้าร่วมโครงการ....ทำให้เราได้เปิดโลกกว้าง รู้จักคนมากมาย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ บางทีความคิดเห็นอาจไม่ตรงกันบ้าง แต่สุดท้ายก็ทำงานออกมาได้สำเร็จ ในเวลาที่กำหนด ได้ทำงานกันเป็นทีมจริงๆ ได้ฟังผลงานของทุกคน ตลอดทั้งโครงการจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เราได้ฝึกภาษา และทำให้อยากที่จะพัฒนาภาษาให้เก่งมากขึ้นค่ะ” วัจนาภรณ์ สุขสุพุฒิ
       “จากการเข้าร่วมโครงการ… ทำให้ได้ทราบถึงมุมมองของคนต่างชาติที่เห็นถึงศักยภาพของคนยุคใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย เป็นการพัฒนาความคิดและทัศนคติที่มีประโยชน์และนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงและที่สำคัญประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมในครั้งนี้นั้นมีคุณค่าต่อผู้ที่สนใจและอยากเดินทางในเส้นสายธุรกิจนี้ในอนาคต” รัชชานนท์ จรัญรัฐชัย
       “ได้เรียนรู้ถึงจุดมุ่งหมายและสายงานของธุรกิจ MICE สิ่งที่สำคัญในการทำ Forum ต่างๆ รูปแบบการนำเสนองานต้องเข้าใจถึงจุดประสงค์สำคัญที่ลูกค้าต้องการให้ออกมาตรงจุด จากการร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันในProposal โครงการนี้ทำให้ได้ฝึกภาษาอังกฤษและศักยภาพของเพื่อนในความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอ และเป็นแรงกระตุ้นให้เราอยากพัฒนาภาษาอังกฤษ และพัฒนาความรู้ต่อไปเรื่อยๆ รวมถึงเป็นโครงการที่ดีในการพัฒนาศักยภาพในตัวนิสิต วรรณกานต์ ประยงค์แย้ม


ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่มุ่งมั่นพัฒนานิสิตให้มีความรู้และความสามารถสู่...การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป