คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาควิชาการจัดการธุรกิจ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


        คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ภาควิชาการจัดการธุรกิจ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2558