คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ


         ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จำนวน 8 คน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ซึ่งนายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม
คณะวิทยาการจัดการ จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ณ โอกาสนี้

  • ประกาศแต่งตั้งจากสำนักนายกรัฐมนตรี
  • องค์ประกอบคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ