คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ


        เมื่อวันที่ 27 พฤสจิกายน 2560 เวลา 10.00-11.00 น. คณะวิทยาการจัดการโดยมี ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ฐิติมา ไชยะกุล หัวหน้าภาควิชาการเงินและการบัญชี และคณาจารย์จากสาขาการเงินและการลงทุน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ผู้อำนวยการอาวุโส (People Center of Expertise) คุณปิยะสุดา แคว้นนนทรย์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสาย Executive Recruitment and Executive Service คุณฐานิตา สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้จัดการสรรหาบคลากร และคุณวรกมล ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ SET IC คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ SET IC