นิสิตคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด ได้รับรางวัลจากโครงการ AIS-BrandAge Award ปีที่ 11 SMART FARM TO TABLE การตลาดสร้างฟาร์มสุข


        ตามที่ AIS และ นิตยสาร BrandAge ได้จัดการประกวดแผนการตลาดโครงการ AIS-BrandAge Award ปีที่ 11 SMART FARM TO TABLE การตลาดสร้างฟาร์มสุข  ในการนี้นิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งและได้ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการตัดสิน ปรากฏว่า นิสิตคณะวิทยาการจัดการได้รับ 2 รางวัล โดยมี
ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีรายชื่อนิสิตดังต่อไปนี้
           ทีมอาชาทมิฬ (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ภาคตะวันออก)
1.   นาย กวิน ศรีเฉลียว                    สาขาการตลาด   รหัสนิสิต 5730104081
2.   นางสาวฐิติมา ธุวังควัฒน์               สาขาการตลาด   รหัสนิสิต 5730104235
3.   นางสาวนพักตร์สรณ์ อ่อนปานนิล     สาขาการตลาด   รหัสนิสิต 5730104367
4.   นางสาวอรัชพร แง้เจริญกุล            สาขาการตลาด   รหัสนิสิต 5730104766

        ทีม KU SOON (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ภาคตะวันออก)
1.   นางสาวเกตุกมล นาวงษ์               สาขาการตลาด   รหัสนิสิต 5830104113
2.   นางสาวณัฐชยา เพชรหมื่นไวย         สาขาการตลาด   รหัสนิสิต 5830104261
3.   นางสาววรรณศิชล เอื้อสุขชัยกูล       สาขาการตลาด   รหัสนิสิต 5830104644
4.   นางสาวมณีรัตน์ รุดบุญ                สาขาการตลาด   รหัสนิสิต 5830104598


     

   ในการนี้คณะวิทยาการจัดการเห็นว่าการที่นิสิตในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นที่น่าชมเชยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกรณีที่นิสิตได้นำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ในการประกวดแผนการตลาดจริง