วจก.ศรช. ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน


        ในการนี้อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำโดย ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์ จากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในโอกาสที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับงานด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานิสิต และศูนย์การเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์ ของคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา