คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ ในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


        คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ ในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตรจารย์" ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2558 คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 426/2560 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560