พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลโครงการรางวัลคุณภาพและมอบประกาศเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลโครงการรางวัลคุณภาพและมอบประกาศเชิดชูเกียรติ

ให้กับนิสิตและบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเข้าร่วมรับรางวัลประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ด้วย โดยมี รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการแทน รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำสาขาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพานิสิตที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าวด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ข้อขอบคุณภาพจาก PRKU